Avgift för vård- och omsorgsboende

När du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du hyra, avgift för vård och omsorg samt avgift för kost. I avgiften ingår hjälp med tvätt, städning, inköp och personlig omvårdnad. På boendet tillhandahålls förbrukningsvaror i form av toalett- och hushållspapper, tvätt- och rengöringsmedel och städutrustning. I avgiften ingår även hälso- och sjukvårds­insatser som utförs av kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Avgiftsreglerna innebär att du betalar

  • hyra för lägenheten enligt den hyra som hyresvärden fastställt
  • avgift för vård och omsorg, maximalt 2 139 kronor per månad
  • avgift för kost 3 824 kronor per månad – frukost, lunch, middag och två mellanmål ingår i avgiften.

Dina avgifter omprövas varje år. Du betalar via räkning som sänds hem till dig varje månad alternativt via e-faktura eller autogiro om du har internetbank.

Hyra

Du betalar hyra för din lägenhet utifrån bostadens storlek. I och med att bostadshyra betalas har du rätt att söka bostads­tillägg eller bostadsbidrag hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Avgiftsberäkningen tar inte hänsyn till om du måste betala dubbelhyra vid flytt till ett särskilt boende. Om du inte kan betala de dubbla hyrorna, kontakta avgiftshandläggare.

beräknas avgiften

Din faktiska avgift kan vara lägre beroende på din betalningsförmåga. När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar pengar för att täcka normala levnadskostnader samt att kunna betala hyran. Denna summa kallas förbehållsbelopp.

Förbehållsbeloppet består av din hyra tillsammans med ett lagstadgat minimibelopp som är tänkt att täcka personliga utgifter till exempel livsmedel, kläder, fritid, möbler, tidning, TV, hushållsel, hemförsäkring, läkarvård, tandvård, medicin och resor. Du kan beviljas ett högre förbehållsbelopp för merkostnader, till exempel för att du har försörjningsplikt för minderåriga barn eller för att du betalar arvode för god man/förvaltare.

Aktuella minimibelopp

  • Ensamstående 6 727 kronor per månad
  • Sammanboende 5 894 kronor per månad

Om du vill veta om du kan få din avgift reducerad måste du lämna in ett så kallat avgiftsunderlag till avgiftsenheten. Se ansökan om lägre avgift längre ner på sidan.

Om du inte är hemma sänks avgiften

Om du vistas på sjukhus, hos en närstående eller är bortrest sänks avgiften. Vid planerat uppehåll och vid sjukhus­vistelse dras kosten av från första frånvarodagen. Vård och omsorg dras av från och med dag 8. Hyra debiteras alltid fullt ut.

Anmäl ändrad inkomst eller hyreskostnad

Du är skyldig att anmäla till oss om du får ändrad inkomst eller förändrad hyreskostnad. Det kan medföra att du får en ny avgift som gäller från och med när förändringen trädde i kraft eller när informationen kom till handläggaren. Om du missar att anmäla ändrad inkomst eller hyreskostnad som medföra en lägre avgift betalar socialtjänsten inte tillbaka det överskjutande beloppet i efter hand.

Du har rätt att överklaga

Ett beslut om avgift kan överklagas till förvaltningsdomstol. Med det skriftliga beslutet om din avgift följer en anvisning hur du överklagar.

För make, maka eller sammanboende

Maka, make eller sammanboende som bor på särskilt boende utan eget beslut om särskilt boende betalar för beviljade insatser enligt avgifter för hemtjänst.

Avgifter för hemtjänst

När make eller maka flyttar till ett vård- och omsorgsboende och den andra partnern bor kvar i hemmet ska ni meddela Pensionsmyndigheten. Då registreras ni som särbos och båda har rätt att ansöka om bostadstillägg eller bostadsbidrag. Det innebär även att era gemensamma bostadskostnad och inkomster ligger till grund för beräkningen av avgifts­utrymmet till kommunen.

Kontakt

Du når avgiftshandläggarna via Umeå kommuns växel, telefon 090-16 10 00, fråga efter socialtjänstens avgiftshandläggare. Det är säkrast att nå handläggare klockan 10.00–11.30.

Sidan publicerades