Avgifter för vård- och omsorgsboende

När du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du hyra, avgift för vård och omsorg samt avgift för kost. I avgiften ingår hjälp med tvätt, städning, inköp och personlig omvårdnad. På boendet tillhandahålls förbrukningsvaror i form av toalett- och hushållspapper, tvätt- och rengöringsmedel och städutrustning. I avgiften ingår även hälso- och sjukvårds­insatser som utförs av kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Du betalar även hyra för din bostad.

Avgiftsreglerna innebär att du betalar:

  • hyra för lägenheten enligt den hyra som hyresvärden fastställt
  • avgift för vård och omsorg, maximalt 2 575 kronor per månad. Avgiften
    inkluderar kommunens hälso-och sjukvårdsinsatser. Maka, make eller sammanboende som är medboende på vård- och omsorgsboende utan eget beslut om särskilt boende betalar för beviljade insatser enligt avgifter i hemtjänst.
  • avgift för kost 4 604 kronor per månad – frukost, lunch, middag och två mellanmål ingår i avgiften.

Dina avgifter omprövas varje år. Du betalar via faktura som sänds hem till dig varje månad via post eller via e-faktura om du har internetbank. Du kan även välja autogirobetalning och då skickas en fakturaspecifikation med post eller till din internetbank om du har valt e-faktura.

Du betalar hyra för din lägenhet utifrån bostadens storlek. I och med att bostadshyra betalas har du rätt att söka bostads­tillägg hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Vid flytt till vård- och omsorgsboende kan ensamstående som inte har avvecklat sin ordinarie bostad begära att ett högre förbehållsbelopp tas med vid beräkning av vård- och omsorgsavgift.

Avvecklingstiden tas hänsyn till i max tre månader. Under den tiden avräknas de faktiska bostadskostnaderna för båda bostäderna mot nettoinkomsterna. Resultatet kan innebära att vård- och omsorgsavgiften helt eller delvis blir reducerad.

För att hänsyn ska tas till dubbla boendekostnader ska hyresavier/boendekostnad och inkomstförfrågan skickas in, helst inom en månad. I de fall avgiftsutrymmet blir negativt sker ingen jämkning av hyra eller kost, endast vård- och omsorgsavgiften för det särskilda boendet. Observera att hyresfakturorna kvarstår och inte blir reducerade oavsett betalningsförmåga för vårdavgiften.

Om du ansöker om reducerad avgift utifrån din inkomst kan din faktiska avgift bli lägre än beloppen som anges beroende på din betalningsförmåga. Som inkomster räknas pension, sjukersättning, arbetslöshetsersättning, livränta, avgångsersättning. Bostadstillägg räknas in i inkomsten.

När avgiften beräknas tas hänsyn till ett lagstadgat belopp som ska täcka normala levnadskostnader samt att kunna betala din boendekostnad. Denna summa kallas förbehållsbelopp.

Förbehållsbeloppet består av din hyra tillsammans med ett lagstadgat minimibelopp som är tänkt att täcka personliga utgifter till exempel livsmedel, kläder, fritid, möbler, tidning, TV, hushållsel, hemförsäkring, läkarvård, tandvård, medicin och resor. Reglerna om minimibelopp innebär inte att kommunen har skyldighet att betala ut medel till en omsorgstagare för att hen ska kunna uppnå den i lagen angivna nivån för minimibeloppet.

Aktuella minimibelopp

För dig som är 65 år eller äldre:

Ensamstående 8 336 kr per månad.
Sammanboende 7 036 kr per månad.

För dig som är yngre än 65 år:

Ensamstående 9 042 kr per månad.
Sammanboende 7 612 kr per månad.

Du kan beviljas ett högre förbehållsbelopp för merkostnader, till exempel för att du har försörjningsplikt för minderåriga barn eller för att du betalar arvode för god man eller förvaltare.

Om du vill veta om du kan få din avgift reducerad måste du lämna in en så kallad inkomstförfrågan till avgiftsenheten. Se ansökan om lägre avgift längre ner på sidan.

Du kan själv välja på vilket sätt du vill betala din avgift:

  • via faktura som sänds hem till dig varje månad
  • via e-faktura om du har internetbank
  • via autogiro genom att ansöka om autogiro via din internetbank eller fylla i Umeå kommuns webblankett för autogiro
  • avgiftshandläggare kan även skicka hem en pappersblankett via post

Om du vistas på sjukhus, hos en närstående eller är bortrest sänks avgiften. Vid planerat uppehåll och vid sjukhus­vistelse dras kosten av från första frånvarodagen. Vård och omsorg dras av från och med dag 8 vid sjukhusvistelse. Vid planerat uppehåll dras avgiften av från och med första dagen. Hyra debiteras alltid fullt ut.

Du är skyldig att anmäla till oss om du får ändrad inkomst. Det kan medföra att du får en ny avgift som gäller från och med den månad informationen inkommer till handläggaren. Om du missar att anmäla ändrad inkomst som medför en lägre avgift betalar socialtjänsten inte tillbaka det överskjutande beloppet i efter hand.

I samband med årskifte sker en omprövning av dina avgifter. Din avgift kan då förändras beroende av din inkomst, skattebestämmelser och/eller förändrat prisbasbelopp.

Ett beslut om avgift kan överklagas till förvaltningsdomstol. Med det skriftliga beslutet om din avgift följer en anvisning hur du överklagar.

En medboende partner som bor på särskilt boende utan att själv ha ett beslut om särskilt boende betalar för beviljade insatser enligt avgifter för hemtjänst.

När en person flyttar till ett vård- och omsorgsboende och dess partner bor kvar i hemmet ska ni meddela Pensionsmyndigheten. Då registreras ni som särboende makar och de allmänna pensionerna räknas upp. Båda har rätt att ansöka om bostadstillägg.

Kontakt

Du når avgiftshandläggarna via Umeå kommuns växel, telefon 090-16 10 00, fråga efter socialtjänstens avgiftshandläggare. Det är säkrast att nå handläggare klockan 10.00–11.30.

Sidan publicerades