Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Utveckling genom tjänstedesign

Andelen äldre i samhället ökar och äldreomsorgen behöver därmed tänka nytt för att kunna erbjuda rätt typ av tjänster i framtiden. Under 2021 arbetade äldreomsorgen med ett projekt med syftet att ta reda på vad personer över 65 år anser sig behöva för att leva ett självständigt och gott liv samt ta fram, utveckla och testa nya idéer utifrån den input som samlades in.

Äldreomsorgen arbetar utifrån Innovationsguidens modell för tjänstedesign, en process framtagen för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor.

Intervjuer och workshops

Under våren 2021 djupintervjuades seniorer utan insats från äldreomsorgen, seniorer med hemtjänst, seniorer på vård- och omsorgsboende samt deras anhöriga. Dessutom genomfördes två workshops på temat "Hur ser livet ut 2031?", deltagarna där var nyblivna pensionärer. Syftet var att få en bild av hur de tänker sig att deras liv ser ut om tio år utifrån självständighet och livskvalitet.

Utifrån de insikter som framkommit i intervjuer och workshops har ett antal aktiviteter redan införts för att inspirera och informera seniorer gällande ett självständigt och gott seniorliv.

Läs mer om aktiviteterna och prenumerera gärna på nyheter på Seniortorget Länk till annan webbplats.

Ta fram idéer och testa

Under andra halvan av projektet valdes utvecklingsområden ut som projektet sedan fokuserade på. Därefter togs idéer fram och testades av målgruppen för att tillsammans komma fram till de allra bästa förbättringsförslagen.

Sidan publicerades