Träd vid kajen och strandpromenaden vid Umeälven där en motorbåt kör i solskenet.

Aktuellt från Umebrå, juni 2023

Det förebyggande arbetet i Umeå kommun är långsiktigt arbete som vi utför tillsammans. Vi behövs – du behövs. Under våren har vi haft högt tryck, med många samarbeten och insatser. Här kommer ett urval som sommarläsning för dig, några tips och lite om vad som händer efter semestern.

Ny lag om kommuners brottsförebyggande ansvar

1 juli i år träder en ny lag i kraft. Den ger alla kommuner ett ansvar att arbeta brottsförebyggande. Tidigare låg det ansvaret enbart på polisen. Många kommuner, i likhet med Umeå, har själva valt att utveckla sådana arbeten sedan tidigare. Nu blir det en skyldighet. Enligt lagen (SFS 2023:196) ska kommuner:

  1. Ta fram en lägesbild över all brottslighet i kommunen, som uppdateras vartannat år.
  2. Ta fram en åtgärdsplan kopplad till lägesbilden.
  3. Anställa brottsförebyggande samordnare för att driva arbetet.
  4. Samordna det kommunövergripande brottsförebyggande arbetet, genom att skapa ett brottsförebyggande råd, och ingå samverkansöverenskommelser med exempelvis polis.

Umeå har, tack vare gott samarbete såväl internt på kommunen som med externa aktörer, kommit långt i det brottsförebyggande arbetet. Det innebär att kommunen redan lever upp till flera av lagens krav, men för att göra det fullt ut kommer Umebrå under hösten 2023 arbeta med att ta fram en lägesbild över brottsligheten. Utifrån den kommer vi sedan under våren att tillsammans med kommunens olika förvaltningar och våra samverkanspartners ta fram en kommungemensam åtgärdsplan som kommer ge riktning åt det brottsförebyggande arbetet framöver.

Mer om lagen och vad den innebär på Svensk författningssamlings webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. (pdf)

Vi önskar ett bra sommarlov för unga

Strax innan skolavslutningarna skickade kommunen, genom Fältgruppen, ut ett sommarbrev till föräldrar och vårdnadshavare. Syftet är att uppmärksamma de vuxna på sådant som kan blomma upp i ungas umgänge under en lång ledighet. Sommarbrevet vänder sig till de som har sina barn i mellan- och högstadiet, men även i gymnasiet.

Orsaksanalys – ljudstörningar i centrum

Under maj-juni har Umebrå utfört en orsaksanalys riktad mot ljudstörningar från fordon i centrum nattetid. Detta eftersom boende och hotellägare i centrum under flera år klagat över bilar som cirkulerar i centrum på natten, och spelar hög musik in på småtimmarna. Ett problem som eskalerat på senare år, vilket påverkar de boende och tvingar hotell att ersätta missnöjda gäster. För att angripa problemet på ett kunskapsbaserat och metodiskt sätt har Umebrå använt sig av en metod framtagen av Brottsförebyggande rådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Brå), Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Sveriges Kommuner och Regioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (SKR). En orsaksanalys innebär att man samlar relevant kompetens (i det här fallet polisen, Securitas, hotellen, fältgruppen, Säkerhet samt Gator och parker) för att sedan ta sig an problemet stegvis.

Analysgruppen började med att kartlägga problemet, utifrån polisens statistik, resultatet från en enkät som boende besvarat, samt lägesbilder från fältarna, Securitas och polisen. Det visade sig att störningarna inte främst beror på A-traktorer, utan på en begränsad grupp unga vuxna, som ofta bötfällts återkommande och är kända av polisen. Efter att ha formulerat ett antal hypoteser om de underliggande orsakerna till förarnas beteende, och övervägt ett stort antal möjliga åtgärder, så mynnade orsaksanalysen ut i ett antal konkreta rekommendationer för att motverka problemet, däribland kommunikation, dialog med de som bötfälls, tätare poliskontroller, samverkan med körskolor, samt begränsningar av nattrafiken i centrum. Nu kommer samverkansparterna arbeta vidare med åtgärderna under sommaren, för att förhoppningsvis få till en beteendeförändring och leda till lugnare nätter i centrum.

Visste du att...

Det som ger status bland unga i Umeå kommun, är att vara en bra kompis.
Det som minskar status är att dricka sig full.

Slutmöte medborgardialog

I maj-juni 2023 genomförde Umebrå en fördjupad medborgardialog om segregation, med utgång från SKRs metod Medborgardialog i Komplexa Frågor. Syftet var att testa ett mer medskapande arbetssätt, få in fler perspektiv på segregation och få in nya förslag på hur kommun och civilsamhälle tillsammans kan förebygga och motverka segregation. Under det gångna året har kommunen och civilsamhället tillsammans arbetat med att genomföra de 8 åtgärdsförslag som medborgardialogen mynnade ut i. I enlighet med metodens fokus på realism och inkrementell förändring handlade det om konkreta samverkansinsatser, till exempel ökad samverkan mellan skolor och föreningsliv, ett dialognätverk mellan föreningar och kommun för att diskutera inkludering och mångfald, förstärkt föräldrastöd till utländska föräldrar och utbildning för kommunens personal kring rasism och etnisk diskriminering.

Under slutmötet 12 juni konstaterade arbetsgruppen att flera förslag faktiskt lett till konkreta insatser, och att det varit värdefullt att diskutera en komplex och förvaltningsövergripande fråga som segregation i ett ”svalt rum”. Samtidigt kvarstår det många utmaningar, vilket gör det angeläget att fortsätta samtalet kring segregation, och att även framöver utveckla fler kontaktytor mellan kommun och civilsamhälle för att tillsammans se till att Umeå fortsätter vara en jämlik stad, utan segregation, där alla känner sig trygga och delaktiga i samhället.

Gemenskapens stad – Umeå fritt från våld och ofrivillig ensamhet

Lördag 19 augusti arrangeras ett tema-evenemang i Döbelns park klockan 12.00–16.00. Alla är välkomna och Vän i Umeå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är huvudarrangörer hoppas detta kan bli ett årligt inslag bland Umeås evenemang.

Syftet med dagen är att ge besökaren möjlighet att träffa andra, njuta av musik från lokala artister och samtidigt få lättillgänglig information om var man kan vända sig om man själv, en närstående eller en medmänniska i ens närhet lider av ofrivillig ensamhet eller behöver stöd av något slag.

VISION: Vi drömmer om en stad utan ofrivillig ensamhet och utan våld, en stad där gemenskapen står i centrum.

Mål för evenemanget:

  • Att förstärka bilden av Umeå som en stad för gemenskap.
  • Att sprida information om hjälp för dem som utsätts för våld eller lider av ofrivillig ensamhet.
  • Att stärka förtroendet för det civila och offentliga arbetet i Umeå.

Lyssna på podd i sommar

Vi tipsar om Brottsförebyggande rådets podd Snacka om brott.
På Brå:s webbplats hittar du alla poddavsnitt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (bra.se)

Godsbangården öppen i sommar

Under sommaren kommer gamla Godsbangården att vara öppen för motorintresserade ungdomar och unga vuxna i åldern 13–25 år. Initiativet kommer från fritidsförvaltningen i dialog med ungdomar och relevanta föreningar. Syftet är att skapa en mötesplats i trygg miljö i ett centralt läge för unga med intresse för A-traktorer och bilar. Godsbangården håller öppet klockan 20.00–00.00, onsdagar, fredagar och lördagar fram till 22 juli. Personal från kommunen finns på plats och erbjuder aktiviteter.

Hederspris

Styrelsen för Svensk socialpolitisk förening utser i år Umeå kommun till hederspristagare med anledning av det långsiktiga brottsförebyggande arbetet som kommunen bedriver inom flera olika områden tillsammans med polisen och det civila samhället. Styrelsen vill uppmärksamma att det finns stora kommuner i Sverige utan särskilt utsatta områden och upprepade skjutningar.

– Det är otroligt hedrande att Umeå kommun får det här priset. Extra roligt är att det är det långsiktiga arbetet som belönas, säger Seth Åberg, Umebrå.

Läs mer om hederspriset här. (umea.se)

Då återstår endast...

... att från oss på Umebrå önska dig en glad sommar! Vi vill också passa på att tacka för en vår full av samverkan och goda initiativ för att Umeå ska växa tryggt och säkert.

Sidan publicerades