Anne Skoogh och Nina Brander Källman

Anne Skoogh och Nina Brander Källman åkte upp till Marskonferensen i Umeå för att presentera sin uppsats.

Biblioteksverksamhetens roll i tider av kris

Under två dagar samlades vi på Marskonferensen för samtal, möten och lärande under temat beredskap. Vi fick bland annat ta del av en nyskriven uppsats i det aktuella ämnet.

Nationella biblioteksstrategin som utgångspunkt

Anne Skoogh och Nina Brander Källman har skrivit uppsatsen Är vi redo? Folkbibliotekens roll i kristid (Högskolan i Borås). Uppsatsen utgår från den nationella biblioteksstrategins formuleringar om att biblioteken kan spela en viktig roll i kristid och fylla en funktion i totalförsvaret:

Med tanke på bibliotekens centrala roll i samhället, deras trovärdighet samt uppdrag att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning kan biblioteken spela en viktig roll i tider av kris. Begränsad möjlighet att ta del av kunskap och beroende information kan få särskilt stora konsekvenser i en kristid. Biblioteken fyller en funktion inom totalförsvarets civila del (...).

I grund och botten handlar det om att värna tillgången till faktabaserad och trovärdig information i såväl fredstida normallägen som vid fredstida krissituation och krig.

(Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022-2025 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., s.24)

Aktuell fråga på biblioteken

Bibliotekens roll i kristid och totalförsvar diskuteras flitigt runt om i landet, enligt uppsatsen, men det råder en hel del förvirring kring hur en sådan roll egentligen ska se ut. Förmedling av trovärdig information ses som en viktig uppgift, men det är inte säkert att personalen har den nödvändiga kompetensen för detta.

Uppsatsen finns att läsa i sin helhet i Diva: Är vi redo? Folkbibliotekens roll i kristid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Presentation under Marskonferensen 
Sidan publicerades