Tack för era synpunkter!

KB gjorde i höst, som vi berättat om tidigare, en enkät riktad till dig som jobbar på folk- eller skolbibliotek. Vi har nu fått ta del av svaren som gäller vår verksamhet.

Hur används de nationella medieförsörjnings- och kompetensstöden?

Under september–oktober 2022 publicerade KB en öppen enkät om de nationella medieförsörjnings- och kompetensstöden. Målet med enkäten var att få en bild av kännedomen kring tjänsterna* samt en temperaturmätning av användningen.

Mindre känt – att lämna inköpsförslag (på smala titlar) och få hjälp med referensfrågor

Totalt besvarade 232 personer enkäten. Bland de svarande finns en hög kännedom om Sveriges depåbibliotek och lånecentral, särskilt bland folkbiblioteken. Av de uppräknade tjänsterna använder man oftast möjligheten att få hjälp med fjärrlån och utlandslån. Mindre känt är möjligheten att lämna inköpsförslag på "smala titlar" och att få hjälp med referensfrågor.

Synpunkter och förbättringsförslag alltid välkomna

Enkätresultaten är en bra input till vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi kommer att arbeta vidare med detta framöver och vill också påminna er om att det alltid är möjligt att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

himmel

*Inom uppdraget att främja och stärka samverkan finansierar KB nationella tjänster för medieförsörjnings- och kompetensstöd. De aktuella tjänsterna är:

  • Sveriges depåbibliotek och lånecentral
  • Mångspråkiga lånecentralen
  • Digiteket
  • Bibblan svarar
  • Världens bibliotek

KB kommer även att göra fokusgruppsintervjuer om tjänsterna under 2023.

Sidan publicerades