Starta och driva enskild verksamhet

Starta fristående förskoleverksamhet eller enskild pedagogisk omsorg

Fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg kan bedrivas i olika former. Det kan vara föräldrakooperativ, personalkooperativ, ideell organisation, stiftelse, enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. Beroende på vilken form du väljer att organisera din verksamhet på finns olika regler för till exempel skatt. Tänk på att du behöver F-skattsedel. Mer information finns på www.skatteverket.se Länk till annan webbplats..

Riktlinjer

Umeå kommun har riktlinjer för att få bedriva fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg.

Riktlinjer fristående förskola , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer enskild pedagogisk omsorg , 273.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansöka

Den som vill starta fristående verksamhet ska ansöka om ett godkännande hos kommunen där verksamheten ska bedrivas. Godkännande ges av för- och grundskolenämnden. En förutsättning för godkännande och ekonomiskt bidrag är att gällande lagstiftning följs och att aktuella villkor tillämpas.

För- och grundskolenämnden ska ge ett godkännande om verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet. Bidrag fördelas på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskoleverksamheten.

Tänk på att göra ansökan i god tid innan verksamheten beräknas starta. Godkännande för att bedriva fristående verksamhet regleras i Skollagen 2 kapitlet, 5 § eller 25 kapitlet 10 §.

Avgiften vid nyetablering av förskola är 25 000 kronor. Avgiften vid väsentliga förändringar är 15 000 kronor, exempelvis ändring av förskolans lokalyta, flytt av förskolan inom en huskropp, flytt till annan adress eller vid en planerad varaktig ändring av förskolans platsantal.

Avgift vid nyetablering av pedagogisk omsorg i hemmet är 15 000 kr och 20 000 kr för pedagogisk omsorg i annan lokal.

Faktura kommer att skickas till sökanden efter att komplett ansökan eller anmälan om förändring i fristående förskola inkommit.

En ansökan kommer inte att tas upp till prövning om inte avgiften betalats.

Ansökan handläggs på utbildningskontoret. Efter en första genomgång av ansökan kan hand­läggaren begära in kompletterande uppgifter. Handläggningstiden är högst sex månader efter att en komplett ansökan kommit in.

Ansökan granskas utifrån de kriterier som är uppsatta för tillstånd och kommunal tillsyn enligt skollagen samt läroplanerna och Skolverkets allmänna råd. Det är sökandes ansvar att i sin ansökan tydligt beskriva hur verksamheten ska bygga på de mål och värden som finns i skollagen, i läroplanerna och i de allmänna råden.

Du som sökande ska, via registreringsbevis, styrka i vilken form verksamheten ska bedrivas, till exempel ekonomisk förening eller handelsbolag.

Handläggaren tar fram ett beslutsunderlag. Detta föredras inför för- och grundskolenämnden som beslutar i ärenden om godkännande, varefter sökanden delges beslutet. Om verksamheten helt eller till väsentliga delar ändras, utökas eller flyttas ska nytt godkännande sökas. Förändringarna kan till exempel gälla lokaler, ledning eller åldersstruktur på barngruppen. Vid byte av rektor eller ansvarig ska detta meddelas.

Kommunens beslut i ärenden om godkännande om föreläggande eller återkallande får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Kommunen har tillsynsskyldighet över fristående förskoleverksamhet och enskild pedagogisk omsorg. Därför är en huvudman skyldig att anmäla förändringar inom ägar- och ledningskretsen till utbildningskontoret, Umeå kommun, inom en månad efter att förändringen ägt rum. Andra förändringar av betydelse, till exempel tillfällig ökning eller minskning av antalet heltidsplatser, byte av lokal eller att verksamheten kommer att avvecklas ska också anmälas till utbildningskontoret.

Fyll i formulär för att anmäla förändring , 37.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka din anmälan och formulär till postadress:

Umeå kommun
Utbildningskontoret
901 84 Umeå

Starta enskild skolverksamhet

Om du vill starta en enskild skola eller utöka dess verksamhet ska du söka tillstånd från Skolinspektionen. Skolinspektionen skickar sedan din ansökan på remiss till kommunen som får yttra sig i frågan.

Sök tillstånd på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner.

Sidan publicerades www.umea.se/utforareutbildning