Illustration som visar områdena som ska avverkas

Illustration som visar områdena som ska avverkas.

Nu fortsätter vi att förbereda för Tomtebo strand

I samband med byggandet av cirkulationsplatsen på Tomtebovägen kommer även en mindre yta skog att avverkas. Det är en del i förberedelserna för den framtida utvecklingen av Tomtebo strand. Arbetet påbörjas i mitten av juni och beräknas pågå cirka en vecka.

Tomten som avverkas är en mindre yta på 0,5 hektar, jämförbart med en fotbollsplan. Ytan ligger i anslutning till cirkulationsplatsen och kommer så småningom bli ett arbetsområde för den fortsatta utvecklingen av Tomtebo strand.

– Den ytan som avverkas ska längre fram bli ett arbetsområde för bodar och maskiner när infrastrukturen påbörjas. Anledningen att ytan förbereds redan nu är för att kunna ta vara på överskottsmassorna från byggnationen av cirkulationsplatsen. Det ger oss en mer hållbar markanvändning då vi kan återanvända massor som annars skulle behöva transporteras i väg, säger Jan Lundmark, projektledare på Gator och parker, Umeå kommun.

Cykelvägar planeras vara tillgängliga under hela perioden

Entreprenören för arvverkningsarbetet är Norra skog och arbetet beräknas pågå under en vecka. Cykelvägar ska vara tillgängliga under hela perioden. Vid vissa tider behöver maskinerna korsa cykelvägen för att nå avverkningsområdet. Denna passage skyltas och en skogsvakt kommer att finnas på plats. Inne i skogen markeras avverkningsområdet med avspärrningsband. Skogsentreprenören planerar att transportera ut allt avverkat material till Tomtebovägen, där det sedan lastas på timmerbilar för vidare transport.

– För att förhindra eventuella olyckor ber vi att allmänheten inte närmar sig skogsmaskinerna. En sådan här insats innebär alltid en störning, men vi gör vårt bästa för att minimera påverkan och säkerställa att cykelvägarna förblir säkra och tillgängliga under arbetets gång, säger, säger Jan Lundmark.

Entreprenör för markarbetena med byggandet av cirkulationsplatsen och hanteringen av överskottsmassorna är Umeå Mark och VA (UMV). De kommer att börja arbeta när Norra Skog har avslutat sitt arbete.

Tidplan

Arbetet med den mindre avverkningen påbörjas i mitten av juni och beräknas pågå cirka en vecka. Arbetet med infrastruktur planeras att påbörjas under senare delen av 2024 eller i början av 2025 och därefter kommer bostäder.

Om Tomtebo strand

Tomtebo strand är en nytänkande stadsdel i det växande Umeå. Med ett läge nära stadens centrala delar och naturområden ska Tomtebo strand bli en plats som möter framtidens höjda krav på hållbar stadsutveckling och där människor i alla åldrar trivs. Bebyggelsen i stadsdelen ska vara blandad och rymma 3000 bostäder samt en bredd av verksamheter. Tomtebo strand utvecklas i samverkan av Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi och Vakin.

Kontakt

Jan Lundmark

projektledare, Umeå kommun/WSP

jan.lundmark@wsp.com

Frågor gällande byggtekniska frågor

Sidan publicerades