Starta och driva enskild verksamhet

Starta fristående förskoleverksamhet eller enskild pedagogisk omsorg

Fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg kan bedrivas i olika former. Beroende på vilken form du väljer att organisera din verksamhet på finns olika regler för till exempel skatt. Tänk på att du behöver F-skattsedel. Mer information finns på www.skatteverket.se Länk till annan webbplats..

  • Föräldrakooperativ är en sammanslutning av föräldrar som gemensamt tar ansvar för omsorgen av sina egna eller andras barn.
  • Personalkooperativ innebär att personalen som arbetar i verksamheten äger och driver förskolan, fritidshemmet eller den pedagogiska omsorgen.
  • Verksamheten kan också bedrivas av en etablerad ideell organisation som har till exempel facklig, politisk, religiös, idrottslig eller kulturell verksamhet.
  • Andra organisationsformer kan vara enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag.

Riktlinjer

Kommunen har tillsynsskyldighet över den fristående förskoleverksamheten och den får samma ekonomiska ersättning som den kommunala.

Riktlinjer fristående förskola , 964.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer enskild pedagogisk omsorg , 916.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgiften vid nyetablering av förskola är 25 000 kronor. Avgiften vid väsentliga förändringar är 15 000 kronor, exempelvis ändring av förskolans lokalyta, flytt av förskolan inom en huskropp, flytt till annan adress eller vid en planerad varaktig ändring av förskolans platsantal.

Faktura kommer att skickas till sökanden efter att komplett ansökan om att starta fristående förskola eller förändring inkommit till Utbildningsförvaltningen.

En ansökan kommer inte att tas upp till prövning om inte avgiften betalats.

Från 2023 kommer avgift att tas ut även för ansökan om nyetablering av pedagogisk omsorg. Avgiftens storlek är ännu ej fastställd.

Den som vill starta fristående verksamhet ska ansöka om ett godkännande hos kommunen där verksamheten ska bedrivas. Tänk på att göra ansökan i god tid innan verksamheten beräknas starta.

Godkännande för att bedriva fristående verksamhet regleras i Skollagen 2 kapitlet, 5 § eller 25 kapitlet 10 §.

Formulär för att starta fristående förskola , 33.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Formulär för att starta fristående pedagogisk barnomsorg , 33.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppgifter om ägar- och ledningskretsen , 50.6 kB.

Godkännande att starta fristående verksamhet ges av för- och grundskolenämnden. En förutsättning för godkännande och ekonomiskt bidrag är att gällande lagstiftning följs och att aktuella villkor tillämpas.

Kommunen ska ge ett godkännande om verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet.

Förutsättningar är att godkännande meddelats enligt skollagen och att verksamheten i övrigt uppfyller skol­lagens krav. Bidrag fördelas på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskoleverksamheten.

Ansökan handläggs av tjänstemän på utbildningskontoret. Efter en första genomgång av ansökan kan hand­läggaren begära in kompletterande uppgifter. Svar på ansökan om godkännande lämnas tidigast tre månader från det att en komplett ansökan kommit in till utbildningskontoret.

Ansökan granskas utifrån de kriterier som är uppsatta för tillstånd och kommunal tillsyn enligt skollagen samt läroplanerna och Skolverkets allmänna råd. Det är sökandes ansvar att i sin ansökan tydligt beskriva hur verksamheten ska bygga på de mål och värden som finns i skollagen, i läroplanerna och i de allmänna råden.

Du som sökande ska, via registreringsbevis, styrka i vilken form verksamheten ska bedrivas, till exempel ekonomisk förening eller handelsbolag.

Handläggaren tar fram ett beslutsunderlag. Detta föredras inför för- och grundskolenämnden som beslutar i ärenden om godkännande, varefter sökanden delges beslutet. Om verksamheten helt eller till väsentliga delar ändras, utökas eller flyttas ska nytt godkännande sökas. Förändringarna kan till exempel gälla lokaler, ledning eller åldersstruktur på barngruppen. Vid byte av rektor eller ansvarig ska detta meddelas.

Kommunens beslut i ärenden om godkännande om föreläggande eller återkallande får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Starta enskild skolverksamhet

Om du vill starta en enskild skola eller utöka dess verksamhet ska du söka tillstånd från Skolinspektionen. Skolinspektionen skickar sedan din ansökan på remiss till kommunen som får yttra sig i frågan.

Sök tillstånd på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner.

Sidan publicerades www.umea.se/utforareutbildning