Gatusektionerer

Nedan anges några vanligt förekommande sektionsmått. Dimensionering ska dock alltid ske utifrån det mest utrymmeskrävande trafikslaget.

Se även typritningar.

Gator

Lågtrafikerad gata (till exempel villaområden): Minsta bredd dubbelriktad gata är 5,5 meter.

Medeltrafikerad gata (till exempel mindre uppsamlingsgator, höghusområden): Minsta bredd dubbelriktad gata 6 meter.

Högtrafikerad gata (till exempel större uppsamlingsgator, trafikleder): Minsta bredd dubbelriktad gata 7 meter.

För gator i kollektivtrafikens stomstråk gäller 7,5 meter.

Körbanan ska vara minst 3,5 meter mellan hinder, till exempel avsmalningar, för att underlätta för vinterväghållningen. På kollektivtrafikens stomstråk ska körbanan vara minst 4 meter mellan hinder.

Minsta bredd på en enkelriktad gata är 3,5 meter. Till detta tillkommer snöupplag som bör vara minst 2 meter på vardera sida allt 3 meter på ena sidan (förutsätter brunnar i körbanan). Ska dagvatten hanteras öppet behövs helt andra sidoytor.

Dubbelriktade gång- och cykelbanor i anslutning till gator och i park

Eftersom avrinning över gång- och cykelvägar har identifierats som ett stort problem för vinterväghållningen så arbetar vi med olika lösningar.

Vid ny- eller ombyggnation av gång- och cykelväg ska dessa planeras så att avrinning från närliggande ytor inte sker över gång- och cykelvägen. Detta kan göras genom att

  1. gång och cykelvägen höjdsätts högre än omgivningen, minst 20–30 centimeter
  2. gång- och cykelvägen bomberas i kombination med brunnar i ytterkant gång- och cykelkörbanan på båda sidor
  3. brunnar används vid lågpunkter, placerade i gc-körbanan.

En gemensam gång- och cykelbana ska vara minst 3,0 meter bred. På en gemensam gång- och cykelbana i huvudnätet för gång- och cykeltrafik i de centrala stadsdelarna samt inom universitetsstaden och i parker gäller en minsta bredd om 4,0 meter.

Vid en separerad gång- och cykelbana, det vill säga separerad med målning eller olika material, görs gångbanan minst 1,8 meter bred och cykelbanan minst 2,25 meter bred. Inga nivåskillnader får finnas mellan banorna. Vid nivåskillnad mellan banorna är minsta bredd för gångbana 2,0 meter och minsta bredd på cykelbana 3,0 meter. Vid större flöde (från 300 cyklister per maxtimme eller 2 000–3 000 cyklister per dag) kan större bredder krävas för att klara omkörning.

Vid höga hastigheter för cyklister i exempelvis branta backar bör bredden ökas med 0,5 meter. Även cyklister i uppförsbacke kräver större utrymme. Vid korsning med gata och gång och cykelbana i huvudnätet för gång- och cykeltrafik bör bredden ökas med 1,0 meter vid anslutning mot gata. Vid större flöde (från 300 cyklister per maxtimme eller 2 000–3 000 cyklister per dag) kan större bredder krävas för att klara omkörning.

Gångbanor ska vara minst 2,0 meter breda. Gångbanor i stadsmiljö utmed högre hus behöver minst 2,5–3,0 meter bredd för att inte upplevas som trånga.

I de centrala delarna av staden med mycket gång- och cykeltrafik bör det vara olika material på en separerad gång- och cykelbana.

Lutningar på gång- och cykelbanor

Lutningar på gång- och cykelbanor ska utformas enligt kraven i VGU.

Önskvärd största längslutning på gångbana är 4–5 procent, beroende på nivåskillnaden.

På gångbana/-yta ska sidolutningen vara mindre eller lika med 2 procent.

Största önskvärda längslutning på cykelbana är 2–7 procent, beroende på nivåskillnaden.

Plats för snöupplag

Minsta bredd på gräsremsa/trottoar som ska användas som snöupplag: 2,0 meter

Minsta bredd på gräsremsa med träd som ska användas som snöupplag: 3,0 meter

Vid nybyggnad skall hänsyn tas till plats för snöupplag samt dagvatten.

Fria höjder

Fri höjd ska vara minst 2,8 meter över gångbanor i centrumfyrkanten. För gång- och cykelbanor ska den fria höjden vara minst 3,5 meter. För körbanor gäller minsta fria höjd om 4,6 meter. Se ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Umeå kommun”.

Sidoområden

Rekommenderade minsta avstånd till sidohinder vid friliggande gång- och cykelbanor, se GCM-handboken.

Ut- och infarter

Normal bredd: 5,5 meter vid bostadsgator och 11 meter på industrigator.

Sidansvarig

Gunnar Teglund
gunnar.teglund@umea.se

Revidering: 2021-11-01

Sidan publicerades