Övergångsställen, cykelpassager och cykelöverfarter

Övergångsställen ska utföras enligt Gator och parkers typritningar.

Utformning med rak kant för synskadade placeras längst bort från korsningens radie.

Vita släta plattor, med en totalbredd på 1,05 meter, ska finnas vid varje övergångsställe. Sinusplattor ska leda fram till övergångsstället. Sinusplattor får inte korsa en cykelbana vilket innebär att undantag från sinusplattor görs i dessa fall.

Övergångsställen med cykelöverfart eller förberedd cykelpassage

Total bredd ska vara minst 4,65 meter. Cykelpassagen ska då vara 2,6 meter och övergångsstället 2,05 meter. I gång- och cykelstråk med höga flöden bör bredare mått övervägas.

Förhöjda övergångsställen med eller utan förberedd cykelpassage eller cykelöverfart

Farthinder i form av förhöjda övergångsställen med eller utan förberedd cykelpassage ska vara 10 centimeter höga. Påfartsrampen ska ha en ramplutning om minst 6 procent och högst 8 procent relativt gatans lutning (resulterande lutning, inte relativt horisontalplanet). Vid skilda körbanor (refug) kan nedfartsrampen ha en flackare lutning. Avstånd mellan påfartsramp och övergångsställe/förberedd cykelpassage kan variera beroende på var i stadsrummet den är placerad, önskvärt är från 5 meter upp till 8 meter. Trafikmängder, andel tung trafik, korsande huvudcykelstråk och geotekniska förutsättningar är exempel på viktiga faktorer för val av ramplutning, avstånd till påfartsramp och platålängd. Platåns längd ska dock vara minst 3,20 meter. Ramplutning och platålängd bestäms av Gator och parker.

6 procent lutning ger x = 3,4 grader

7 procent lutning ger x = 4,0 grader

8 procent lutning ger x = 4,6 grader

X är vinkeln mellan gatan och rampen.

Förhöjda övergångsställen med eller utan förberedd cykelpassage på gator med kollektivtrafik

På gator med kollektivtrafik (ej stomstråk) ska påfartsrampen ha en ramplutning på 6–8 procent relativt gatans lutning (resulterande lutning, inte relativt horisontalplanet). Tvärgående kantsten får inte sättas. Platålängden ska vara minst 7 meter. Ramplutning och platålängd bestäms av Gator och parker.

Förhöjda övergångsställen med eller utan förberedd cykelpassage på gator med kollektivtrafik i stomstråk

På kollektivtrafikens stomstråk ska påfartsrampen ha en ramplutning på 6 procent relativt gatans lutning (resulterande lutning, inte relativt horisontalplanet). Denna lutning får inte underskridas. Ramplängden bör vara minst 1,7 meter och platåns längd ska vara minst 7 meter. Vid skilda körbanor (refug) kan nedfartsrampen ha en flackare lutning. Tvärgående kantsten får inte sättas. Ramplutning och platålängd bestäms av Gator och parker.

Övergångsställen med refug, med eller utan förberedd cykelpassage eller cykelöverfart

Refugens djup bör vara minst 2 meter, absolut minsta djup är 1 meter där gatusektionens bredd inte medger annat.

Vägmarkering

Målning av ramper, se Trafikreglering - vägmarkering.

Vägmärken

Se Trafikreglering – vägmärken.

Borttagning av övergångsställe med eller utan förberedd cykelpassage

När ett övergångsställe tas bort ska taktila plattor rivas. Den sänkta kantstenen kan behållas om passagen ska vara kvar.

Beläggning i ramper

Förstärkningsåtgärder i asfalt (toppslitlager) – till exempel NBS, PMB.

Prefabricerade betongramper – till exempel betongelement.

Platsgjutna betongramper – se typritning.

Sidansvarig

Frida Bergström
frida.bergstrom@umea.se

Revidering: 2021-11-01

Sidan publicerades