Vatten och avlopp

Krav

Ledningar

Vid anslutning av vatten, spillvatten eller dagvattenledningar på Vakins ledningar ska servisanmälan göras. Allt ska anmälas med undantag av dagvattenbrunnar i projekt som drivs tillsammans med Vakins i exploateringsområden. Blankett hämtas från Vakins hemsida.

Brunnar

Funktionskontroll ska utföras på befintliga rännstensbrunnar inom entreprenadområdet vid om- och nybyggnad, det gäller även vid trädplantering.

Rännstensbrunnar får inte finnas i övergångsställen, cykelöverfarter eller busshållplatser.

Rännstensbrunnar ska inte placeras i närheten av träd.

Betäckningar

Flytande betäckningar ska användas i asfaltbeläggningar.

Teleskopisk betäckning ska användas i asfaltbeläggningar om brunnen står intill kantsten. Vid förskjutning av betäckning i sida på dagvattenbrunn får inte det fria utrymmet ner i brunnen vara mindre än 250 millimeter i diameter för att kunna få ner en slamsugningsslang.

Fasta betäckningar ska användas i ej asfalterade ytor, till exempel i betongmarksten, natursten och grus.

Befintliga slitna betäckningar ska bytas vid ombyggnad av gata.

Återströmningsskydd vid bevattningsanläggningar med mera ska alltid finnas enligt Vakins anvisningar.

Riktlinjer

Brunnar

Undvik brunnar i körspåren på gatan. Förutom sämre komfort för trafikanterna kan det finnas en risk att brunnslocken slits och hoppar upp, detta gäller speciellt vid huvudvägar med tung trafik.

Avvattning av separerade gång- och cykelvägar måste beaktas.

 

Revidering: 2021-11-01

Sidan publicerades