Växtbäddar och jordar

Allmänt

Krav

Projektör ska tydliggöra i beskrivningstext att åtgärder under mark ska dokumenteras och redovisas löpande till Parkens grönkompetensansvariga. Det ska anges att avsyning och avstämning ska annonseras god tid i förväg och utföras av, alternativt tillsammans med Parkens grönkompetensansvariga.

Till åtgärder under mark räknas

  • analysresultat av jordprov (redovisas så snart det inkommer till entreprenören)
  • avsyning av schaktbotten (görs innan påförsel av jord)
  • avstämning av jordkvalitet (görs innan påförsel av jord i växtbädd)
  • avsyning av slutgiltig växtbädd (jorddjup, jordkvalitet, jämnhet et cetera).

Riktlinjer

Vid projektering av plantering intill vattenanläggning (damm/fontän) i park/torgmiljö ska åtgärder vidtas för att undvika att jord eller marktäckningsmaterial kommer ner i damm eller filter.

Terrass/schaktbotten

Krav

Luckring av terrass anges utföras ned till minst 20 centimeters djup. Vidare anges att växtgropar ska luckras med skopa med tjältand dels för att jord ska få kontakt med fyllnadsmaterial eller material i terrassbotten. Efter luckring kan föreskriven jord påföras. Vid täta terrasser (exempelvis för jordar med 20 viktprocent eller högre lerhalt) ska projektör genom färdig handling säkerställa att överskottsvatten leds bort från växtbädden, till exempel genom att föreskriva nedläggning av dränering.

Särskild hänsyn ska tas till träds känslighet för sättningar. Träd föreskrivs därför planteras på klack, se illustration; Princip för trädplantering/växtbädd i gräsyta respektive hårdgjord yta. Klacken ska bestå av makadam storlek 32–63 millimeter, fylld med en liten del växtjord.

Jord/jordprofil

Krav

Vid projektering ska i första hand naturliga jordar eller jord från befintlig plats föreskrivas för användning i växtbäddar för att ta tillvara på den naturliga strukturen, det organiska materialet och de mikroorganismer som finns i jorden. Jord ska då anpassas och gödslas, kalkas et cetera utifrån växtlighetens behov. Vid ombearbetning av jorden ska åtgärder vidtas för att undvika att jorden ändrar sin naturliga struktur och goda egenskaper. Om inte naturliga jordar eller jord från befintlig plats ska återanvändas ska Gator och parker ges möjlighet att tillhandahålla jord.

Vidare ska föreskrivas att för träd och buskar ska växtbäddens hela profil (et vill säga både växtjord och mineraljord) bestå av en homogen jord där kornfördelningen inte får vara avvikande i olika skikt. Denna princip överensstämmer bäst med en naturlig markprofil. Texturen ska alltså hållas tämligen ensartad (sorterad) medan mullhalten i växtbäddar ska variera i de två olika skikten (mineraljord och växtjord).

AMA-text gällande fyllnadsmassor runt träd/växtlighet/i växtbäddar ska kompletteras med fokus på att undvika organiskt material (stubbar/ris/grästorv et cetera), skräp/avfall eller asfalt eller liknande.

Vidare gäller att;

Träd/buskar i växtbädd i grönyta För träd och buskar i grönytor gäller att den övre delen (ned till 40 centimeters djup) ska vara humusberikad och mullhalten ligga på 5–8 viktprocent medan den undre delen av växtbädden (under 40 centimeter) med mineraljord ska innehålla som mest 2 viktprocent mull. Undantag för specifika växtslag kan göras.

Gräs När det gäller gräsytor ska dock mullhalten, de översta 10 centimeterna vara 3–5 viktprocent. I övrigt ska jorden uppfylla samma allmänna krav för näringsstatus enligt aktuell AMA-anläggning. Se illustration; Planteringsprincip växtbädd nedan.

Perenner För perenner gäller en mullhalt på de översta 40 centimeterna; 7–10 viktprocent.

illustration av planteringsprinciper

Illustration; Planteringsprincip växtbädd buskar/perenner/gräs.

illustration princip för trädplantering

Illustration. Princip för trädplantering/växtbädd i grönyta/park (med skelettjord) Uppbindning enligt AMA 2013 DDC.11:1 med tillägg för del av växtbädd, vid trädstorlekar med SO ≤ 18 centimeter används 3 stycken trästolpar.

Skelettjord

Krav

Skelettjord (förstärkningslager med inblandad växtjord) ska föreskrivas i miljöer där växtbäddens storlek på tillgänglig jordvolym inte är tillräcklig (det vill säga <15 kubikmeter per träd) och/eller där markytan behöver förstärkas för att tåla marktryck från trafik. I enlighet Anläggnings AMA DCL.132 används växtjord E.

Färdigblandad skelettjord DCL.132 ska föreskrivas i de fall anläggning sker under tjälad period. Åberopa principritning DCL.131 för skelettjord med nerspolad växtjord och DCL.132 för färdigblandad skelettjord. Se även; Princip för skelettjord, Växtbäddar i Stockholms Stad, en handbok från 2017, Länk till annan webbplats. speciellt sidorna 16–18.

Kontroll vid utläggning av nerspolad växtjord ska utföras genom fotodokumentation för varje lager krossmaterial efter att växtjord spolats ner. För kontroll vid färdigblandad skelettjord ska fotodokumentation utföras efter varje utlagt packat lager. I de fall växtjord tillhandahålls av beställaren ska beställaren kontrollera att levererad mängd stämmer med en fyllnadsgrad på 30 procent växtjord. Den totala mängden tillgänglig växtjord ska uppgå till 15 kubikmeter per träd.

Marktäckning

Krav

Marktäckningsduk föreskrivs inte.

För träd i grönytor ska marktäckning företrädesvis föreskrivas med flis framför bark. Täckning ska då ske med 50–100 millimeter flismaterial med fraktionsstorlek 30–50 millimeter i en radie av minst 500 millimeter runt trädet. Vid höst­plantering läggs flis ut efter midsommar säsongen därpå och vid vårplantering läggs flis ut under hösten. Utläggning av flis (bark) blir en garantiskötselåtgärd.

Flis kommer slutligen att brytas ner och gynna mikroliv och bli till näring för träden, flis har en lägre nedbrytningshalt än bark. Marktäckning utan marktäckningsduk tillsammans med flis skapar också bättre luftbyte och mikroliv i jorden under etablering. Extra gödsling i form av långtidsverkande gödsel ska föreskrivas i samband med att flis (bark) läggs ut.

För träd i hårdgjorda ytor gäller marktäckning med 50 millimeter makadam med fraktionsstorlek 2–4 millimeter. Grusets ytnivå ska vara i höjd med omgivande hårdgjorda ytor. Grusytan ska hållas ogräsfri under hela garantitiden. Vid förekomst av markgaller runt träd gäller samma mått och fraktionsstorlek som ovan.

Bullervall/Upplag av jord

Krav

I projekteringsskede där växtbädd planeras på kulle/bullervall/schaktmassor ska hänsyn tas till att kapillärt vatten saknas och att omflyttning av stora jordmassor ofta innebär packade jordar. Vid uppläggning av jordmassor föreskrivs att jord läggas i den ordning som den grävdes upp. Understa lagret i den naturliga markprofilen ska vara underst även efter omflyttning. Mellanlagring av jorden är viktig och rätt hantering ska prioriteras.

Maximal höjd på matjordsupplag ska anges för att syrebrist för mikro- och makroorganismer ska undvikas. Tid för upplag ska minimeras av samma orsak.

Riktlinjer

Vid upplag av sandjord bör maxhöjden anges vara ≤ 2 meter och för lerjord ≤ 0,6 meter. Upplaget bör ha sluttande kanter för att vattnet skall kunna rinna av.

Om maxhöjden frångås ska motivering för upplagets maximala höjd, packningsgrad, årstid, jordart, uppläggningsmetod, planerad skötsel av upplaget, vattenhalten och till sist hur lång tid jorden skall ligga finnas angivet.

Harpning anges och utförs innan jord läggs ut. Görs vid torr väderlek.

Sidansvarig

Carola Rubinsson
carola.rubinsson@umea.se

Revidering: 2021-11-15

Sidan publicerades