Synpunkter, klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på Umeå kommuns förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning? Utbildningsförvaltningen är mån om att få ta del av det för att förbättra och utveckla verksamheterna.

Enligt skollagen har huvudmannen som är ansvarig för utbildningen ett ansvar för att ta emot och utreda klagomål. När huvudmannen tagit emot ett klagomål ska detta bekräftas och skyndsamt utredas. Då utredningen är färdigställd ska den återkopplas till den som framfört klagomålet.

Lämna synpunkter eller klagomål om kommunal huvudmans verksamhet/utbildning

Huvudregeln är att klagomål först lämnas till den ansvarige i berörd verksamhet.

När du vill framföra en synpunkt eller ett klagomål hanteras klagomålet enligt nedanstående ordning.

1. Kontakta verksamheten

Om du har ett klagomål på den verksamhet ditt barn går i, eller som du som elev deltar i, kontakta personal i verksamheten. Om du är missnöjd med hanteringen eller om klagomålet är av allvarlig karaktär vänder du dig direkt till rektor på förskolan eller skolan.

Gäller ditt klagomål rektor, ska du kontakta områdeschef, se steg 3 här nedan.

2. Kontakta rektor

Ansvarig rektor för verksamheten tar emot klagomålet och ansvarar för att utreda det. Om du är missnöjd med svaret du får från rektor eller hanteringen av klagomålet kan du kontakta rektors chef, områdeschef enligt nedan. Då utreds klagomålet på skolhuvudmannanivå av områdeschef.

3. Kontakta områdeschef

Områdeschef tar emot klagomålet och ansvarar för att utreda det. Anmälaren får skriftlig återkoppling på utredningens svar. Om du är missnöjd med svar och hantering av klagomålet kan du vända dig till utbildningsdirektören vid Utbildningsförvaltningen.

4. Kontakta utbildningsdirektören

Anmälan om klagomål görs via mejl till utbildningskontoret@umea.se märkt med "Klagomål" i ämnesraden. Du kan även skicka per post till adressen: Umeå kommun, Utbildningskontoret, 901 84 Umeå.

Alla inkommande klagomål blir allmänna handlingar som diarieförs hos kommunen. Tänk därför på att inte skicka känslig information digitalt, detta kan kompletteras muntligt i ett senare skede i utredningen av klagomålet.

Klagomålet bekräftas inom tre arbetsdagar, utreds därefter och återkopplas skriftligt till anmälaren av klagomålet.

5. Kontakta annan myndighet

Om du är fortsatt missnöjd med det svar du fått när klagomålet utretts och besvarats, eller hanteringen av klagomålet, kan du vända dig till annan statlig tillsynsmyndighet såsom Skolinspektionen (SI) Skolinspektionens Barn- och elevombud (BEO) eller Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Vid överklagan av beslut gällande särskilt stöd ska du vända dig till Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN). Det kan exempelvis gälla beslutat åtgärdsprogram eller beslut om anpassad studiegång,

Lämna synpunkter eller klagomål om fristående huvudmäns verksamhet/utbildning

Fristående förskola och pedagogisk omsorg

Gäller din synpunkt eller klagomål fristående förskola eller pedagogisk omsorg, kontakta i först hand aktuell verksamhet och berörd personal, rektor eller huvudman.

Om du inte är nöjd med det svar du fått gällande ditt klagomål, kan klagomålet framföras till utbildningsförvaltningen i Umeå kommun som är den som beviljat tillstånd/godkännande för dessa verksamheter och genomför regelbunden tillsyn av dessa verksamheter.

Mejla till utbildningskontoret@umea.se märkt med "Klagomål fristående huvudman" i ämnesraden. Du kan även skicka per post till adressen: Umeå kommun, Utbildningskontoret, 901 84 Umeå.

Fristående skola och vuxenutbildning

Gäller din synpunkt eller klagomål fristående grundskola, gymnasiet eller vuxenutbildning, kontakta i första hand berörd verksamhet, det vill säga huvudman eller rektor.

Om du inte är nöjd med det svar du fått gällande ditt klagomål, kan anmälan göras till Skolinspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades www.umea.se/klagomalutbildning