Bilden visar flera personer som gestikulerar på en workshop och berättar saker för varandra.

Inkludera många aktörer i ett mycket tidigt skede i planeringsprocessen är en framgångsfaktor för att jobba med Hållbar platsutveckling. Bild från workshop med föreningar november 2022

Ny samverkansmodell ska bidra till hållbar platsutveckling

Genom att koppla samman destinationsutveckling med samhällsplanering har Umeå kommun undersökt hur man kan utveckla platser på ett hållbart sätt. I projektet har man tagit fram en ny samverkansmodell som ska bidra till mer värde för både Umebor och besökare.

I arbetet med destinationsutveckling uppstår ofta stora utmaningar som rör samhällsplanering, inom olika områden och förvaltningar. Samverkansmodellen ska hjälpa till att överbrygga de stuprör som man oftast hamnar i när utvecklingssatsningar med stor efterfrågan saknar uttalad budget, huvudansvar och struktur. Arbetssättet ska leda till snabbare processer, tydligare resultat, större kunskap om varandra och en mer hållbar platsutveckling.

–Genom att jobba med samverkansmodellen kan vi fånga upp bra idéer och kika på dem från olika håll. Det blir mer uttalat vem som driver processen framåt och det blir ett mycket mer inkluderande arbetssätt. I förlängningen handlar det om att vi vill kunna utveckla Umeå med fler roliga platser för besökare och till de som bor i Umeå, säger Karin Björk, Näringslivsutvecklare, Umeå kommun.

Utveckla attraktiva besöksmål utan att äventyra resurser för framtida generationer

Projektet Hållbar platsutveckling initierades under 2021 och har nu har följts upp med ett fortsättningsprojekt, båda finansierade av Tillväxtverket. Ett delmål har varit att utveckla planerna för Ersmarksbergets aktivitetsområde tillsammans med en mängd föreningar i Umeå, arrangörer, kommunala bolag och experter. Lärdomarna från det arbetet har använts för att parallellt utveckla en samverkansmodell för hur man systematiskt kan jobba tillsammans för att förverkliga en hållbar platsutveckling.

–En stor del i jobbet med att ta fram modellen har handlat om att hitta nya sätt att jobba tillsammans. Både med olika aktörer och inom kommunens olika förvaltningar och tillsammans med föreningsliv, arrangörer och destionationsbolag, säger Karin Björk.

Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Samverkansmodellen är framtagen för att få systematik i komplexa processer i utvecklingssatsningar som berör både stadsutveckling/samhällsplanering och destinationsutveckling. Den skapar bättre förutsättningar för att båda perspektiven ska kunna berika varandra, bidra till Umeås tillväxt, och att Umeå blir en bättre plats för invånare, näringsliv och besökare. Klicka på illustrationen för större format.

–En stor del i jobbet med att ta fram modellen har handlat om att hitta nya sätt att jobba tillsammans, säger Karin Björk, näringslivsutvecklare Umeå kommun.

Samverkan är nyckeln till att lyckas

Hållbar platsutveckling innebär att skapa attraktiva platser för både besökare, boende, företag och investeringar - utan att äventyr de gemensamma resurserna för kommande generationer. Arbetet kräver ofta att olika grupper och delar av samhället samarbetar med varandra för att man ska komma i mål. Tillsammans utgår man från platsens specifika utmaningar, förutsättningar och behov.

Arbetet i projektet har lett till ökad insikt och förståelse för andras perspektiv och en gemensam vilja av att lösa platsutvecklingsfrågor tillsammans, men arbetet är inte klart.

– Det här är en process och även om vi har en modell så är det ingen fråga man löser en gång för alla utan den måste fortsätta jobbas med. Det är en viktig utgångspunkt. Hur får vi till samverkan på riktigt i praktiken och inte bara i ord? säger Jenny Eklund projektledare, Hållbar platsutveckling och fortsätter;

– Det största värdet med projektet är att nu pratar alla om de här frågorna på ett helt nytt sätt. Alla diskussioner och möten har lett till en ökad medvetenhet och Hållbar platsutveckling har blivit en fråga som många har insett är komplex, men viktig för Umeås framtid, säger Jenny Eklund.

Kort om Projektet Hållbar platsutveckling

Projektet Hållbar platsutveckling Umeå har pågått mellan år 2021 och 2023 och är ett av fem, nationellt utpekade projekt som Tillväxtverket satsat på för att stärka platsutveckling. I Umeå har vi undersökt hur vi kan bli bättre på att samarbeta kring satsningar som ligger i gränslandet mellan destinationsutveckling och samhällsplanering. Projektet har resulterat i en ny samverkansmodell som på sikt ska bidra till mer värde för Umeå som plats och för Umeåbor.

Hur fortsätter arbetet vidare med Hållbar platsutveckling?
Arbetet med att implementera modellens arbetssätt kommer drivas via en samverkansgrupp som består av representanter från kommunen, föreningslivet och näringslivet. Målet är att omsätta modellen till verklighet och fortsätta driva arbetet med Hållbar platsutveckling framåt för att fortsätta utveckla attraktiva platser för både Umeåbor och besökare.

Projektet har styrts av Umeå kommun, Näringsliv. Projektledare, Jenny Eklund från Elivo.

Sidan publicerades