Foto på flera personer som står runt ett bord och visar och beskriver olika idéer.

Inkludera många aktörer i ett mycket tidigt skede i planeringsprocessen är en framgångsfaktor för Hållbar platsutveckling. Bild från workshop med föreningar november 2022

Hållbar platsutveckling Umeå

Genom att koppla samman destinationsutveckling med samhällsplanering har Umeå kommun undersökt man kan utveckla platser på ett hållbart sätt genom samverkan. I projektet har man tagit fram en ny samverkansmodell som på sikt ska skapa mer värde för både Umebor och besökare.

Projektet Hållbar platsutveckling Umeå var ett av först 13, sedan fem, nationellt utpekade projekt som Tillväxtverket satsat på i en särskilt riktad åtgärd för att stärka platsutveckling. Det har genomgått två faser: del 1 utvecklades mars 2021 – mars 2022, och del 2 under maj 2022 - februari 2023. I projektet har man bland annat använt erfarenheterna av satsningen på Ersmarksberget för att ta fram en modell för hur Umeå kommun kan systematisera processer för gränsöverskridande satsningar på hållbar platsutveckling. Modellen ska vara ett framtida stöd för komma vidare med utvecklingssatsningar som det kan finnas stor efterfrågan på. Men som blir komplexa och svårnavigerade när de berör många olika parter och förvaltningar och inte har någon uttalad budget, huvudansvar och struktur.

Metod

I projektet har man tittat på befintliga samverkans- och utvecklingsprocesser, gjort intervjuer med en rad olika nyckelaktörer och hållit utvecklingsworkshops för att ytterligare få underlag till modellen. Syftet har varit att underlätta för framtida gränsöverskridande satsningar, genom att försöka hitta lösningar på identifierade utmaningar och utveckla stödmaterial för arbetsprocesserna.

Resultat

Tillsammans med en referensgrupp från olika kommunala förvaltningar och samarbetspartners har en ny samverkansmodell, testats och vidare­utvecklas under 2022–2023. Målet med modellen är att långsiktig ska förbättra och underlätta samarbetet mellan olika kommunala enheter men även mellan Umeå kommun, föreningsliv, arrangörer, kommunala bolag och invånare med ambitionen att skapa mer värde för både Umebor och besökare.

Tillväxtverkets logotyp

Samverkansmodellen är framtagen för att få systematik i komplexa processer i utvecklingssatsningar som berör både stadsutveckling/samhällsplanering och destinationsutveckling. Den skapar bättre förutsättningar för att båda perspektiven ska kunna berika varandra, bidra till Umeås tillväxt, och att Umeå blir en bättre plats för invånare, näringsliv och besökare. Klicka på illustrationen för större format.

Hållbar platsutveckling utgår från vad som är bäst för platsen för att gagna invånare, besökare och tillväxt – utan att äventyra de gemensamma resurserna för kommande generationer.

Kort om metoden och resultat

 • Samverkansmodellen för hållbar platsutveckling involverar tidigt besöksnäringens och civilsamhällets intressenter i samhällsplaneringen av en plats.
 • Modellen leder till färre stuprör, snabbare processer, tydligare resultat, större kunskap om varandra och en mer hållbar platsutveckling.

Förutsättningar för att lyckas

 • En grundidé om att utvecklingsarbetet tjänar på att breddas, och en insikt om att samverkan aldrig sker av sig självt.
 • En vilja att arbeta transparent, tillitsfullt och tillsammans.
 • En kommunal enhet som är övergripande ägare är processen och som står för processledare, till exempel näringslivsenheten.
 • Processledarkompetens för komplexa processer i samverkan. En kombination av extern och intern kompetens i projektteamet är önskvärt.
 • Tydlighet kring vad som ska hända och vem som ska ansvara för vad.
 • Tid och uthållighet. Det tar tid att överbrygga organisatoriska stuprör, åstadkomma kulturella förändringar och bygga samverkansstrukturer.

Steg för steg - guide för samverkansmodellen

 • Ta reda på hur nuläget ser ut: Hur ser arbetsprocesserna ut idag? Vilka styrkor och svagheter finns?
 • Identifiera de viktigaste intressenterna och involvera dem i ett tidigt skede. Förmedla att deltagarna både kan och bör vara en del av lösningen. Det leder till ett ökat ägandeskap och delaktighet.
 • Skapa arbetssätt som möjliggör systematisk samverkan med och mellan olika aktörer, som närings- och föreningsliv.
 • Etablera en övergripande och gemensam målbild som alla kan enas kring och jobba mot.
 • Enas om spelregler för samverkan, som skapar förtroende och tillit.
 • Tydliggör och avgränsa platsutvecklingsarbetet i olika delområden med olika delmål.
 • Klargör vilka aktörer som ansvarar för vad och i vilka etapper.
 • Ta fram en hållbar finansieringsstruktur utifrån värde, investering och drift.
 • Etablera tydliga strukturer för vem som ska fatta beslut för varje steg i processen.
 • Ta fram en fungerande struktur för både intern och extern kommunikation.
 • Kommunicera målbilden och uppmuntra till dialog i ett tidigt skede för att underlätta samskapande.
 • Ta vara på relevanta idéer genom dialogmöten, workshops och informationsutskick.

Inom varje fas sker ett iterativt arbete med att identifiera, utveckla, utreda ämnet och bygga samarbete – inför nästa steg i arbetet.

 • Undersök ett behov eller en idé, som kan komma inifrån kommunen eller utifrån via civilsamhället eller företag. Besluta om idén platsar inom arbetet med hållbar platsutveckling. Ringa in det upplevda behovet, beskriv nyttan och identifiera målgrupper.
 • Ta fram gemensam målbild och önskat läge.
 • Identifiera och knyt kontakter med samarbetspartners och nyckelaktörer.
 • Beskriv förutsättningar: vilka resurser som behövs, tidsåtgång, genomförbarhet, eventuella målkonflikter samt vilka områden som behöver undersökas.
 • Sammanfatta fasen i en idébeskrivning.
 • Besluta gemensamt om att gå vidare till fas 2, pausa idén eller avsluta samverkan.

 • Konkretisera arbetets omfattning och avgränsa i olika delområden.
 • Definiera metod, upplägg och rollfördelning.
 • Bygg nätverk och för dialog med partners och målgrupper.
 • Genomför identifierade analyser och utredningar.
 • Klargör tidigt ansvarsfrågor inför slutresultatet eller genomförande.
 • Halvvägs in i arbetet: följ upp resultat och besluta om fortsättning eller avslut. Om ja – identifiera vilka fler aktiviteter och underlag som är viktiga för fortsättningen.
 • Ta fram förslag till genomförandeplan.
 • Ta gemensamt beslut om att fortsätta till nästa fas, pausa eller avsluta. Ansvarsfrågan måste klargöras för slutprodukten.

 1. a) Verksamhet: test/genomföra–utvärdera–utveckla
 • Genomför aktiviteter eller delmoment, enligt plan.
 • Utvärdera resultatet. Justera planen eller gå vidare.
 • Ta fram en slutrapport som sammanfattar de viktigaste resultaten.
 1. b) Infrastruktur och byggnationer
 • Om satsningen innehåller fysiska byggnationer sker det arbetet enligt sedvanliga kommunala processer för infrastruktursatsningar, med upphandling, projektering, byggnation och slutbesiktning.

 • Lämna över projektet till den eller de parter som ska ta över och fortsätta driva verksamheten framåt.
 • Här avslutas samverkansprocessen för hållbar platsutveckling i sin utvecklingsfas, men ett mål är att fortsätta samarbeten och partnerskap över tid, i nya konstellationer.
 • Efteråt sker en utvärdering även av själva arbetsmodellen, för att bidra till ständig förbättring av arbetsprocesser och rutiner.
 •  

 • Kommunens olika enheter: till exempel näringsliv (som samordnare), fritid, övergripande planering, mark och exploatering, kultur, gator och parker, strateger för miljö, jämställdhet och tillgänglighet.
 • Kommunala bolag, destinationsbolag, kommunala infrastrukturbolag, energibolag, VA-bolag samt lokaltrafik.
 • Civilsamhället, som idrotts- och intresseföreningar.
 • Företag från besöksnäring, arrangörer och engagerade entreprenörer.
 • Externa myndigheter, som universitet, Trafikverket, Polisen, Försvarsmakten.

 • Använd verktyg för att bedöma satsningens framåtskridande och se till att de uppsatta målen uppnås. Följ regelbundet upp delmålen.

Projektet har styrts av Umeå kommun, Näringsliv. Projektledare, Jenny Eklund från Elivo AB. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillväxtverkets logotyp
Sidan publicerades