Omslagsbild från WSP:s rapport om Tvärån - den visar en bild på Tvärån.

Länk till rapporten i PDF-format finns längre ner på denna sida.

Rapporten om Tvärån

Analys- och teknik-konsultbolaget WSP:s rapport om Tvärån ska fungera som ett beslutsunderlag för fortsatt arbete med att hantera översvämningsrisken i Tvärån.

Utredningen bygger på en teoretisk datamodell som i första hand utreder den hydrauliska effekten i vattendraget. Alltså var en simulerad åtgärd i teorin medför att nivån inte stiger vid ett regn av en viss storlek.

För att kunna avgöra vilka eller vilket åtgärdsförslag Umeå kommun bör gå vidare med behöver förslagen utredas mer i detalj, menar WSP.

Föreslagit alternativstudie

WSP har därtill föreslagit att en alternativstudie ska genomföras, som underlag till den miljökonsekvensbeskrivning som behövs för det kommande samrådet.

Projektet har inledningsvis beviljats 190 000 kronor i LONA-bidrag, det vill säga statligt bidrag till lokala naturvårds­projekt. Detta för att i utredningsfasen titta på möjligheter till översvämningsytor och våtmarker inom avrinnings­området.

Läs rapporten i sin helhet , 39.8 MB, öppnas i nytt fönster. (PDF)

Sidan publicerades