Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Översvämningsyta på Kungsgårdsparken (Grubbe) - fördröjning och skyfallshantering

Hur arbetar Umeå kommun med skyfall?

Umeå kommun arbetar med samma definition på skyfall som SMHI, det vill säga ett regn på minst 50 millimeter per timme eller 1 millimeter per minut. Umeå kommun ska planera utifrån en säkerhetsnivå motsvarande ett regn med återkomsttid på 100 år (med klimatfaktor 1,3). Detta betyder att ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från ett 100-årsregn.

Översvämningar till följd av extrema regn kan leda till stora skador. Skyfall eller extrema regn förväntas inträffa oftare i framtiden på grund av förändrat klimat. Umeå kommun arbetar aktivt med att förebygga översvämningar och planera staden för att minska risken för översvämningar. I kommunens dagvattenprogram beskrivs en helhetsbild av hur vi ska jobba tillsammans för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Ett av målen i dagvattenprogrammet är att minska risken för skador till följd av översvämningar. Flera åtgärder, som till exempel dammar, översvämningsytor, upp­dimensionering av dagvattenledningar och justerad höjdsättning av vägar, har utförts och byggts för att minska risken för översvämningar.

För att kunna bygga en stad anpassad efter framtida klimat måste skyfallsfrågan beaktas i alla led i samhällsplaneringen. I kommunen finns ett samarbete kring dagvatten- och skyfallsfrågor mellan olika förvaltningarna och bolag. Dagvatten- och skyfallsfrågorna tas hänsyn till då kommunen planerar utbyggnaden och förtätningen av staden.

De högst prioriterade områdena kopplat till översvämningar och åtgärder är idag Djupbäcken och Tvärån. Där pågår det utredningar för att ta fram åtgärdsförslag för att minska översvämningsrisker. Det kan du läsa mer om på vår sida om Tvärån och Djupbäcken. Därefter kommer övriga avrinningsområden att prioriteras och utredas på liknande sätt.

Exempel på åtgärder som gjorts i kommunen som har både fördröjande och renande effekt på dagvattnet

  • Dammar på Mariehemsängarna
  • Lillsjödammen, Klockarbäcken
  • Tomtebodammen
  • Sagotjärn, Taveliden
  • Översvämningsyta på Grubbe
  • Översvämningsbara ytor vid Campus

Pågående arbeten

Vi arbetar med översvämningsfrågorna på flera platser i kommunen. Här kan du läsa mer om arbetet som pågår i:

Mer information

Sidan publicerades