Dagvatten och skyfall

Dagvatten består av regn- och smältvatten som flyter ovanpå markytan på gator, parkeringsplatser, torg, tak, parker och tomter. Även dräneringsvatten från fastigheter räknas som dagvatten. Kraftiga regn, när det regnar mer än normalt, kallas skyfall.

De senaste åren har skyfall orsakat stora översvämningar och skador i flera städer. Det förväntade framtida klimatet kan leda till ännu fler och kraftigare skyfall, vilket ökar risken för översvämningar och spridning av föroreningar med dagvattnet.

Dagvatten- och skyfallsfrågan är viktig för Umeå kommun, såväl ur medborgar- som klimatperspektiv. För att minska risken för översvämningar och föroreningar i våra vattendrag behöver vi alla hjälpas åt.