Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör, Umeå kommun och Lars-Erik Lauritz, föreståndare vid Lärarhögskolan, Umeå universitet.

Samarbete med Lärarhögskolan för att öka attraktiviteten för läraryrket

Umeå kommun och Lärarhögskolan har kommit överens om en gemensam vision för sitt strategiska samarbete de närmsta tio åren. Det yttersta målet är att öka attraktiviteten för läraryrket och att öka antalet legitimerade lärare.

Umeå kommun och Umeå universitet har tecknat ett strategiskt partnerskap för att utveckla formerna för långsiktig utveckling. Ett område som pekats ut som särskilt viktigt inom samarbetet är strategisk kompetensförsörjning.

Ett steg vidare i samarbetet är att en gemensam vision för kompetensförsörjning av skola och förskola, lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning för den närmsta tioårsperioden har utarbetats. Visionens långsiktiga mål är att genom samverkan öka attraktiviteten för yrket och antalet legitimerade högt kompetenta lärare.

– Visionen kommer att utgöra en grund för vår fortsatta samverkan och fortsatta dialoger om vad vi ska utveckla tillsammans. Framgångsrik kompetensförsörjning inom skolan och fortsatt utveckling av lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning är långsiktiga arbeten. Därför siktar vi också långt och har formulerat en vision för vår vägledning fram till 2034, sammanfattar Lars-Erik Lauritz, föreståndare vid Lärarhögskolan.

– Centrala områden för vårt samarbete är att öka skolans attraktivitet som arbetsplats och lärarutbildningarnas attraktivitet som studieplats. På agendan för det närmsta decenniet kommer därför frågor som verksamhetsförlagd utbildning, övningsskolor, praktiknära forskning och delade tjänster att finnas, men också fort- och vidareutbildning av redan yrkesverksamma lärare, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör vid Umeå kommun.

Gemensam vision 2024-2034

Lärarhögskolan och Umeå kommun verkar för att gemensamt kompetensförsörja förskolan och skolan för en hållbar demokratisk framtid.

Tillsammans skapar vi

  • hög kvalitet i undervisning, forskning och utbildning
  • stolthet och professionalitet i utbildning och yrke
  • bästa förutsättningarna för goda studieresultat och ett livslångt lärande.

Mål

  • Genom samverkan öka attraktivitet för yrket och öka antal legitimerade lärare till år 2034.

Strategi

  • Former för verksamhetsförlagd utbildning utvecklas med utgångspunkt i beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.
Sidan publicerades