Pengar, miniräknare

Budget med fokus på välfärd, beredskap och klimat

Fortsatt osäkra ekonomiska förutsättningar, framför allt kopplade till inflationsutvecklingen, men också olika prioriteringar och ett hopp om en normaliserad ekonomi inom ett par år präglade kommunfullmäktiges budgetdebatt för 2025. Beslutet blev att fastställa Socialdemokraternas och Miljöpartiets planeringsdirektiv, budget och investeringar för 2025 och plan 2026–2028.

– Det pågår en intensiv utveckling av Umeå. Trots många osäkerheter i omvärlden har vi lagt en budget för 2025 som prioriterar investeringar och ger resurser till välfärden, till tryggheten i Umeå och till klimatet. En stark välfärd är garanten för ett samhälle som håller ihop. Därför fortsätter vi med budgeten för 2025 att bygga ett robust Umeå, ett Umeå som står stadigt när det stormar i omvärlden, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Kommunens planeringsdirektiv och budgeten för 2025 tar utgångspunkt i regeringens vårproposition med avseende på utveckling av skatteunderlag och statsbidrag. Skattesatsen är oförändrad jämfört med 2024. För att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi har resultatkravet höjts till 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Fokusområden för 2025 års budget:

 • Välfärdsuppdraget – att säkra en god välfärd för kommuninvånarna
 • Säkerhet och ökad beredskap
 • Klimat och miljö

De ekonomiska förutsättningarna, framför allt kopplade till inflationsutvecklingen, bedöms fortsatt vara osäkra. Men fortsätter inflationen att falla bedöms ekonomin förbättras under 2025 och 2026 då pensionskostnaderna minskar. 2027 är prognosen tillbaka vid vad som skulle kunna betraktas som normal utveckling.

Sveriges befolkningstillväxt förväntas halveras under de kommande tio åren. Även Umeås befolkningstillväxt hämmas av lågt antal födda och högre utvandring. Umeå väntas därför växa långsammare på sikt.

Den urholkade köpkraften kräver kostnadsanpassning de kommande åren. Konjunkturen påverkar näringslivsutvecklingen negativt, men Umeå kommun ligger bättre till än övriga Sverige då norra Sverige har en starkare konjunkturutveckling. Umeås branschbredd och stabil offentlig sektor skapar också motståndskraft mot kraftiga svängningar.

Det råder fortsatt stora osäkerheter i bostadsbyggandet, som påverkas negativt av det höga ränteläget och reallönesänkningar. Eftersom bostadsbyggandet är en lång process påverkas tillgången till bostäder på sikt. Bostadsbristen förväntas öka under 2025–2026 för att sedan sjunka 2027. Bostadsbristen påverkar möjligheterna till inflyttning negativt.

En låg arbetslöshet i riket och särskilt i norr, tillsammans med en långsammare befolkningstillväxt leder till brist på arbetskraft i kommunen. Det ställer krav på omställning och förändrade arbetssätt för att kunna fortsätta leverera samhällsservice.

– Umeå behöver en tydlig tillväxtpolitik för både stad och landsbygd, och vi behöver dessutom politiker som är bättre på att prioritera. Kommunen har de senaste åtta åren gjort stora ekonomiska överskott, och vi har ett utgångsläge som är mer än stabilt. Samtidigt har Umeå en extremt hög skattesats, till och med högst skatt av landets 20 största kommuner. Ska Umeå fortsätta vara en attraktiv kommun måste vi sänka skatten och vi kommer ändå att ha råd med viktiga satsningar på skola, äldreomsorg och bostadsbyggande, säger Anders Ågren (M), kommunalråd, Umeå kommun.

Kommunfullmäktige har beslutat att

 • fastställa skattesatsen år 2025 till 22,80
 • fastställa Socialdemokraternas och Miljöpartiets Planeringsdirektiv, budget och investeringar för 2025 och plan 2026–2028, reviderad 2024-06-04, inklusive:
  inriktningsmål, program och tilläggsuppdrag till kommunens nämnder och bolag
  uppdrag, regler och styrning för god ekonomisk hushållning
  nettokostnadsbudget 2025 och plan 2026–2028 för respektive styrelse eller nämnd
  investeringsbudget för 2025 samt investeringsplan för 2026–2028
  mark- och exploateringsplan 2025–2028
 • godkänna att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget
 • kommunstyrelsen inom fastställd investeringsbudget och plan får göra tidsmässiga förskjutningar av investeringar för att anpassa till förändrade förutsättningar
 • fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdatum för 2025
 • fastställa viktiga datum för kommunens nämnder och bolag 2025.
Sidan publicerades