Planering över året

2020 arbetade kommunen fram nya riktlinjer för hur kommunens planering ska ske och hur den kommunala budgeten ska tas fram. Förändringar jämfört med tidigare år är:

 • Planeringsarbetet börjar tidigare, vilket ger tid till förankring och dialog.
 • Nämnder och bolag involveras i planeringsprocessen.
 • Nämnder och bolag får veta viktiga planeringsförutsättningar tidigare, till exempel grunduppdrag, inriktningsmål och förslag till ramtilldelning.
 • Investeringsunderlagen är bättre och hänger ihop.
 • Planeringsarbetet har en längre horisont och sker över flera år.
 • Planeringsarbetet har ett större koncernperspektiv och inkluderar bolag i större utsträckning.
 • Planeringsarbetet är mer transparent, beslut och vägval går lättare att följa i efterhand.
Årshjul för planeringFörstora bilden

Planering av ekonomi och budget över året. Klicka på bilden.

1. Förberedelser

Kommunens planeringsprocess börjar i juni, ett och ett halvt år före året som ska planeras. I juni fattas beslut om tidplan och vilka analyser och rapporter som ska vara underlag i den kommande planeringen.

Under augusti till november tar kommunen fram analyser och underlag som ska användas i den kommande planeringsprocessen. Ett förslag till planeringsdirektiv tas också fram som innehåller förslag till drifts- och investeringsbudget. I underlaget ingår också kommunfullmäktiges senast beslutade inriktningsmål och finansiella mål och kommunens senaste delårsrapport.

2. Förslag och underlag

Stadsledningskontoret lämnar förslag till planeringsdirektiv till nämnder och bolag i början av december (20 december 2022). Förslaget presenteras också för politikerna i kommunfullmäktige, bolagsstyrelser, nämnder och centrala samverkansgruppen. Presentationen innehåller en beskrivning och analys av nuläget och prognoser och tendenser som påverkar kommunens framtid. Presentationen kallas "Nuläge och framtid" och sker i mitten av december.

3. Dialog och beredning

Under perioden december–mars har nämnder och bolag möjlighet att förbereda och lämna yttranden över förslaget till planeringsdirektiv.

Då finns också utrymme för kommunens nämnder och bolag att föra dialog i frågor i vilka det är viktigt att flera nämnder och bolag har en gemensam planering.

4. Yttrande lämnas

Nämnder och bolag yttrar sig över förslag till planeringsdirektiv i slutet av mars.
Nämnder yttrar sig över

 • nämndsramar för drift
 • nämndsramar för investeringar
 • programbeskrivningar.

Nämnder lämnar också förslag på

 • eventuell förändring av grunduppdrag och eventuell revidering av reglemente
 • eventuell förändring av taxor och avgifter
 • eventuell förändring av beskrivning av hur nämnd/bolag ska följa upp grunduppdraget.

Umeå kommunföretag/bolag yttrar sig över

 • förslag till programbeskrivningar
 • förslag till utdelning från bolag.

Yttranden från nämnder och bolag är inga beslut, de ger ytterligare underlag till ett budgetförslag som senare beslutas av kommunfullmäktige.

5. Sammanställning och överlämning

När nämnderna och bolagen har lämnat sina yttranden sammanställs de och efter ungefär två veckor lämnas förslaget till planeringsdirektiv med nämndernas och bolagens yttranden vidare till de politiska partierna.

6. Partipolitisk beredning

Under april och maj tar de politiska partierna fram egna förslag på planeringsdirektiv, inklusive mål, uppdrag och drift- och investeringsbudget. Ibland går flera partier ihop och lämnar ett gemensamt förslag. Partierna kan använda nämndernas och bolagens yttranden och andra underlag för sina förslag där de beskriver vilka uppdrag och mål olika verksamheter ska ha och hur de tycker att kommunens pengar ska fördelas.

I slutet av maj presenterar partierna sina förslag till planeringsdirektiv och budget för nästa verksamhetsår.

7. Beslut i kommunfullmäktige

I juni tar kommunfullmäktige ställning till de olika förslagen och beslutar om planeringsdirektiv och budget för nästa verksamhetsår. Beslutet omfattar

 • grunduppdrag till kommunens nämnder
 • inriktningsmål och programbeskrivningar
 • tilläggsuppdrag till nämnder och bolag
 • skattesats
 • finansiella mål för Umeå kommun
 • drifts- och investeringsbudget.

I juni fastställer också kommunfullmäktige reviderade taxor och avgifter för kommande år och nämndernas reviderade reglementen.

8. Verksamhetsplanering

Under hösten planerar nämnder och bolag sina verksamheter utifrån grunduppdrag, inriktningsmål, tilläggsuppdrag och budget som kommunfullmäktige har fastställt.

9. Beslut i nämnder och bolag

I november beslutar nämnder och bolagsstyrelser om sina egna verksamhets- respektive affärsplaner, och om fördelning av eventuell driftbudget de har fått från kommunfullmäktige.

Nu är planeringen klar inför verksamhetsåret.

Sidan publicerades www.umea.se/planering