Antagen detaljplan fö Sävar 61:1 med flera (omdragning av Kungsvägen och gång- och cykelbro)

Detaljplan för fastigheten Sävar 61:1 m.fl. har antagits av kommunfullmäktige 2024-06-17, § 96.

Beslutet får överklagas till mark- och miljödomstolen.

Sävar 61:1 med flera – omdragning av Kungsvägen och gång- och cykelbro - Umeå kommun (umea.se) Länk till annan webbplats.

Överklaganden ska lämnas skriftligen till byggnadsnämnden. Sista dag att överklaga är 2024-07-11 enligt 13 kap 1 § 2 och 3 pkt, plan- och bygglagen (2010:900) och 43 och 44 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Ange i överklagandet:

  • Vilket beslut du överklagar (ärendets diarienummer eller paragraf som framgår av beslutet)
  • Varför du anser att beslutet är felaktigt
  • Vilken ändring du vill ha
  • Ditt namn, postadress och telefonnummer

Skicka med handlingar eller annat som du tycker stödjer din uppfattning.

Skicka ditt överklagande via e-post till detaljplanering@umea.se eller per post till:

Umeå kommun
Byggnadsnämnden
Detaljplanering
901 84 Umeå

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Frågor om planprocessen besvaras av koordinator Karin Strömberg, Detaljplanering, tel. 090 – 16 64 96, karin.stromberg@umea.se

Frågor om ärendet besvaras av ansvarig handläggare Angelica Wiklund, Detaljplanering, tel. 090 – 16 12 84, angelica.wiklund@umea.se

Sidan publicerades