En grön elsparkcykel står parkerad på en parkeringsyta avsedd för cyklar, på Järnvägstorget i Umeå.

Du som använder en elsparkcykel måste hantera den korrekt och inte försvåra framkomligheten för andra. Parkera elsparkcykeln på cykelparkeringar och i cykelställ.

Frågor och svar om elsparkcyklar

Ett företag som hyr ut elsparkcyklar har etablerat sig i Umeå. Vi får många frågor om det och svarar därför på de vanligaste frågorna här. Chefer och sakkunniga på Gator och parker svarar på frågorna.

Var får man köra elsparkcyklar?

– De nya reglerna från 1 september innebär att elsparkcyklar inte längre får framföras på gångbanor. Samma regler gäller alltså för elsparkcyklar som för vanliga cyklar. Påföljden för den som bryter mot förbudet är penningböter.

Har Umeå kommun gett företaget tillstånd för att hyra ut elsparkcyklar?

– Själva uthyrningen kan vi inte påverka, inte heller kan vi påverka om företaget använder sig av privat platsmark. Däremot har vi inte gett tillstånd för användning av allmän platsmark, som vi ansvarar för. Så svaret på frågan är: nej, vi har inte gett tillstånd för företaget att använda allmän platsmark för verksamheten.

Vad är allmän platsmark?

– En allmän plats är ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Vi (kommunen) reglerar i en detaljplan vilka områden som ska vara allmän plats. En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet och får till skillnad från kvartersmark inte stängas av för allmänheten.

Vilka regler gäller för elsparkcyklar?

– En elsparkcykel kan klassas som en cykel förutsatt att den inte går fortare än 20 kilometer i timmen och har en motor­styrka på max 250 watt. Om elsparkcykeln uppfyller kraven på en cykel gäller alltså samma trafikregler som för vanliga cyklar. Den ska till exempel ha fram- och baklyse samt vara utrustad med reflexer. Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm, men vi rekommenderar att alla som cyklar ska använda ett huvudskydd. Du får inte skjutsa någon på en elsparkcykel.

Var ni på Umeå kommun beredda på denna etablering?

– Vi har under lång tid följt utvecklingen när det gäller uthyrning av elsparkcyklar och sett hur det fungerar i andra kommuner. Vi har också fått en del förfrågningar från företag som hyr ut elsparkcyklar, men inte fört någon dialog med det aktuella företaget. Vi fick vetskap om deras etablering först när den var ett faktum.

Kan man inte kräva av företaget att de går ut i skolorna och informerar om reglerna?

– Det är samma regler som gäller för elsparkcyklar som för vanliga cyklar. Från kommunens sida kräver vi inte av något cykelföretag att de ska informera i skolorna och detsamma gäller elsparkcykelföretag. I vilket fall är det bra om flera aktörer samverkar för att vi ska hålla oss till trafikreglerna och ha en välfungerande stad – det kan vi alla bidra med.

Hur ska elsparkcykeln parkeras?

– Vi uppmanar dig som använder elsparkcykel att undvika att parkera den hindrande eller trafikfarligt. Parkera den där andra cyklar står, det vill säga på cykelparkeringar och i cykelställ. Den får inte parkeras på gång- och cykelbanor annat än vid cykelställ eller annan uppställningsplats. Cykeln får inte vara en fara för andra trafikanter. Precis som med andra fordon är det du som använder elsparkcykeln som har ansvaret för hanteringen.

Vad ska ni göra med de elsparkcyklar som står/ligger på allmän platsmark?

– Samma regler gäller som för vanliga cyklar. Om de inte begränsar framkomligheten eller ligger på ett trafikfarligt sätt agerar vi inte. Ligger de kvar en längre tid (uppenbart övergivna eller hindrande) märker vi upp dem, kontaktar ägaren (i det här fallet företaget) och om de sedan inte tar rätt på elsparkcykeln tar vi hand om den. Företaget får därefter lösa ut den mot en avgift.

Hur gör jag om en elsparkcykel ligger i vägen?

– En elsparkcykel som hindrar framkomligheten ska du anmäla till företaget som äger dem. Om cykeln ligger slängd på ett uppenbart trafikfarligt sätt får du resa på den och flytta den till sidan av vägen. Du får dock inte flytta på elspark­cyklar, eller andra fordon, i andra fall.

Får jag som privatperson kasta dem på tippen när de ligger slängda på cykelvägen?

– Nej, det får du inte. Begränsar cykeln framkomligheten får du resa upp den och flytta den till sidan av vägen. Det är samma regler som gäller för elsparkcyklar som för vanliga cyklar.

Kan jag lämna in dem till polisen som brukligt med övergivna cyklar?

– Nej. Om cykeln begränsar framkomligheten eller utgör en trafikfara kan du flytta den till sidan av vägen. Om det inte går ska du i första hand kontakta företaget som hyr ut elsparkcykeln. Ligger den kvar under lång tid flyttar vi den till sidan av vägen, märker upp den, kontaktar ägaren (i det här fallet företaget) och om de sedan inte tar rätt på elspark­cykeln tar vi hand om den. Företaget får därefter lösa ut den mot en avgift.

Ska Umeå kommun polisanmäla företaget?

– Vi har sett fall där kommuner har polisanmält uthyrningsföretag, men brottet har i dessa fall inte gått att utreda och som en följd av det har det inte varit aktuellt med en förundersökning. I dagsläget planerar vi inte att polisanmäla.

Hur ska ni se till att företaget tvingas ta hänsyn till oss som lever och verkar i staden?

– Företaget verkar i Umeå kommun på samma villkor, under samma lagstiftning, som alla andra företag. Vi gör ingen skillnad utifrån verksamhet, så länge all lagstiftning följs. Vi för en fortlöpande dialog med polisen kring eventuella störningar, men i sak förhåller vi oss neutrala. Detta eftersom vi i dagsläget gör bedömningen att företaget som hyr ut cyklarna inte bryter mot våra lokala ordningsföreskrifter. Skulle det förändras, eller nya lagar träda i kraft, får vi naturligtvis ompröva den hållningen.

Är Umeå kommun emot uthyrning av elsparkcyklar?

– Vi är varken för eller emot. Eftersom det förekommit problem i andra kommuner kopplat till denna typ av verksamhet har vi velat utreda frågan vidare. Där det har varit problem har det i huvudsak handlat om att elsparkcyklarna ligger på cykel- och gångstråk och därmed begränsar tillgängligheten och framkomligheten, och kan utgöra en fara. För oss är det centralt att våra gator och torg fortsätter att vara säkra, inte minst för personer med funktionsnedsättning.

Vad händer med pågående dialog med företag om tillstånd att använda allmän platsmark?

– Den dialogen fortsätter. Vi är neutrala i frågan om uthyrning av elsparkcyklar, det vill säga så länge de aktuella verksamheterna inte begränsar tillgängligheten och framkomligheten för medborgare. Vi vill heller inte gynna enskilda aktörer och vi förespråkar dialog innan etableringar sker, det underlättar för alla inblandade aktörer.

När du använder elsparkcykel

  • Parkera elsparkcykeln på angivna cykelparkeringar/i cykelställ.
  • Kör försiktigt.
  • Följ regler som finns för cyklar.
  • Kör endast på cykel- eller vägbana.
  • Använd hjälm om du är under 15 år (använd gärna hjälm oavsett ålder).
  • Åk ensam på elsparkcykeln.
  • Det är mycket sand och grus på cykelvägarna just nu – var försiktig.

Mer information

Sidan publicerades