Illustration: Skolelever väntar på skolskjuts.

Frågor och svar om skolskjuts

Hur funkar det med skolskjuts i grundskolan? Varför har det strulat med förseningar och inställda skolskjutsar? Hur hanterar kommunen utmaningar som finns? Ta del av frågor och svar om skolskjuts.

Elever i grundskolan kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts i anslutning till skoldagens början och slut, om avståndet till den skola där eleven är placerad är längre än kommunens avståndsregler. I avtalet mellan Umeå kommun och leverantören regleras hur skolskjutsen ska genomföras i detalj. Vid avvikelser som försening, felaktigt bemötande eller annat kan vårdnadshavare göra en anmälan till den egna skolans skolskjutshandläggare, som gör en bedömning av varje enskilt ärende. När det bedöms att leverantören av skolskjuts inte levererar enligt avtal inleds ett avvikelseärende och en dialog om vitesdebitering genomförs med leverantören. Om leverantören har brutit mot befintligt avtal kan leverantören få betala vite (ett belopp i pengar).

I medierapporteringen om skolskjutsar i kommunen har det förekommit felaktiga uppgifter om hur vitesbelopp har justerats ner för höstterminen 2021. Det som har hänt är att rapporterna skickades in per elev och enligt kommunens avtal med taxileverantören tas vitet ut per tur, inte per elev, vilket innebar att vitesbeloppen under perioden behövde revideras. Avvikelserna behöver dessutom alltid bekräftas, vilket ytterligare påverkade vitesbeloppet.

Viten för eftermiddagsturer kan tas ut om kommunen anser att det är nödvändigt. Efter två års pandemi med ett omsättningstapp på 60–80 procent för taxibranschen ansåg kommunen att det var rimligt att inte ta ut eftermiddagsviten under höstterminen 2021 och fattade därför även beslut om det.

Nej. Viten togs ut för försenade eftermiddagsturer under hela 2022. Men, medier har felaktigt rapporterat att det inte har gjorts.

Upphandling och leverans av skolskjuts är komplext. Det kräver mycket av ett enskilt företag som måste ha tillräckligt många anställda och tillräckligt många bilar för att kunna leverera tjänsten. För att ett företag ska gå runt ekonomiskt räcker det förstås inte att vinna en upphandling om skolskjuts utan företaget måste också teckna andra avtal med kommunen och andra aktörer i Umeå, så att de garanteras tillräckliga volymer över dygnet.

Till det kommer att omsättningen av taxichaufförer är relativt hög. Bristen på erfarna taxichaufförer i Västerbotten är påtaglig. När taxiresandet drastiskt minskade under pandemin var det många chaufförer som hittade andra vägar till sysselsättning. Kompetensförsörjning i dag är därför en stor utmaning för företagen.

Leverantören uppger att problem till stor del uppstått på grund av omständigheter de inte kunnat påverka så som svåra vägförhållanden med snö och halka, långa väntetider för reparationer av fordon, samt en generell svårighet med bemanning.

Vi fortsätter kontinuerligt med kvalitetsarbete i leveranserna, hanterar avvikelser och anmälningar, diskuterar regelbundet med leverantören och utfärdar viten när det är befogat. Kommunen har ålagt leverantören att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att säkerställa driftsäker leverans. Handlingsplanen ska redovisas under februari.

Det är viktigt att vårdnadshavare med barn som upplever problem med skolskjuts skickar in en avvikelserapport till den egna skolans skolskjutshandläggare. Det gör det möjligt för kommunen att följa upp det med leverantören.

Sidan publicerades