Jämförelse med andra kommuner

Hur väl står sig Umeå i konkurrens med andra kommuner? Här kan du ta del av jämförelser mellan kommuner inom olika områden. Undersökningarna är Kommunens kvalitet i korthet (Sveriges kommuner och regioner) och Medborgar­undersökning (Statistikmyndigheten SCB). Faktorer som granskas är till exempel arbetsmarknad, bostäder och kvalitet på skola och äldreomsorg. Undersökningarna förnyas regelbundet och nya jämförelser publiceras här när de finns tillgängliga.

Medborgarundersökning (SCB)

I Statistikmyndigheten SCB:s medborgarundersökning får invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Undersökningen genomförs en gång per år, på hösten, med samma frågor för alla deltagande kommuner. Frågorna har ställts till ett urval på 1 600 personer.

SCB har utformat frågorna i frågeblanketten i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och deras nätverkskommuner. Invånarna besvarar frågorna utifrån vad de tycker om sin kommun. Frågorna besvaras med verbaliserade skalor. Skalorna ser olika ut men samtliga går att gruppera i negativ och positiv. Till exempel kan ”Mycket dåligt” och ”Ganska dåligt” grupperas till negativ och ”Ganska bra” och ”Mycket bra” till positiv.

Tidigare undersökningar

Från och med 2021 har SCB använt en ny enkät och metodik. Det betyder att resultat från tidigare undersöknings­omgångar inte går att jämföra med resultat från 2021.

Umeås kvalitet i korthet

Umeå och cirka 260 andra kommuner i Sverige deltar i Sveriges Kommuner och regioners (SKR) årliga undersökning "Kommunens kvalitet i korthet" (KKIK). Här kan du se resultat för Umeå och jämföra med övriga kommuner. Under­sökningen består av cirka 40 nyckeltal fördelade på områdena Barn och unga, Stöd och omsorg, Samhälle och miljö.

På Sveriges kommuner och regioneers webbplats och i kommundatabasen Kolada redovisas resultat för samtliga deltagande kommuner, se www.skr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och www.kolada.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Öppna jämförelser

Genom Öppna jämförelser samt Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för eller är en viktig part i. Öppna jämförelser görs inom följande områden; Företagsklimat, Hälsa och sjukvård, Samhällsplanering och säkerhet, Skola, Socialtjänst, Folkhälsa och Jämställdhet.

Öppna jämförelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Sveriges kommuner och regioner)

Insikt

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer. Undersökningen sker i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA).

En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner med flera) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret.

De myndighetsområden som mäts är

 • brandskydd
 • bygglov
 • markupplåtelse
 • miljö- och hälsoskydd
 • livsmedelskontroll
 • serveringstillstånd
 • upphandling.

I april året efter mätåret offentliggör Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) de nationella resultaten samt kommun­rankingar för gruppen företagare i en så kallad Öppna jämförelser Företagsklimat.

Fördelar med undersökningen

 • Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka.
 • Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar.
 • Resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete.
 • Kommunen ser resultaten i webbportalen i nära anslutning till fattat beslut.
 • Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner.

Öppna jämförelser Företagsklimat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (SKR)

Sidan publicerades