Information till yrkesverksamma

Centrum mot våld (CMV) erbjuder stöd till personer som lever eller har levt i förhållanden där det förekommer våld. Det kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.

CMV erbjuder också stöd till personer som har erfarenhet av

  • sex mot ersättning
  • att köpa sex
  • att skada sig med sex
  • människohandel för sexuella ändamål
  • sugardejting, eller ha sålt filmer/bilder.

Centrum mot våld drivs i samverkan mellan Umeå kommun och Region Västerbotten. Informationen på den här sidan vänder sig till samverkanspartners inom Centrum mot våld i Umeå samt till andra yrkesverksamma inom området.

Barnahus är en verksamhet där olika samhällsaktörer samverkar vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott. Representanter för polis, socialtjänst, sjukvård och så vidare samlas under samma tak, i stället för att utsatta barn ska behöva åka runt till de olika aktörerna. Barnahuset ska också underlätta samarbetet mellan myndigheterna, så att barnet får hjälp och stöd i sin utsatta situation.

Arbetssätt

I barnahuset sker förhör, undersökning, utredning, samt samtal med barnet under ett och samma tak. Andra vinster som skapas med Barnahus är bättre kvalitet på utredningar, förfinade utredningsmetoder och kunskaps­överföring mellan de olika myndigheterna.

Samverkan

I Barnahus Umeå samverkar Polismyndigheten i Västerbottens län, Åklagarkammaren i Umeå, Rättsmedicinal­verkets rättsmedicinska avdelning i Umeå, Region Västerbotten och Umeå kommun.

Ärenden till Barnahus går alltid via socialtjänsten.

Kontakt

Kontakta samordnare Barnahus via Umeå kommuns växel 090-16 10 00

Till Konsultationsforum kan alla som i sitt yrke kommer i kontakt med hedersrelaterat våld vända sig för att få råd och stöd i hur de ska agera.

Konsultationsforumet består av representanter från för- och grundskolan, gymnasie- och vuxenutbildningen, socialtjänsten, polis samt psykiatrin, som har stor kompetens och erfarenhet av frågor som rör hedersrelaterat våld, ett område som inte alltid är enkelt att hantera.

Råd, stöd och vägledning

Konsultationsträffar sker varannan vecka och 45 minuter avsätts för varje konsultation. All konsultation sker avidentifierat.

Boka konsultation

Anders Wallenberg
090-16 17 96
anders.wallenberg@umea.se

Mer information

Hedersförtryck.se Länk till annan webbplats. (Länsstyrelsen Östergötland)

Om hedersförtryck Länk till annan webbplats. (Rädda barnen)

Sidan publicerades