Utövat våld i nära relation

Mottagningen för våldsutövare, mansmottagningen ger stöd till dig som har svårt att kontrollera din ilska och/eller har använt någon form av våld i en nära relation. Fokus för stödet är att våldet ska upphöra. Mansmottagningen har individuella samtal och grupp­verksamhet.

Anledning till att gå i samtal kan vara

 • svårigheter att kontrollera ilska och aggression
 • att man har använt någon form av våld mot någon i nära relation
 • att man inte har använt våld, men känner rädsla för att det ska ske
 • oro för att barnen far illa utifrån något av ovanstående.

Samtal enskilt eller i grupp

Genom samtal kan du få hjälp att tydliggöra problem i dina nära relationer, formulera behov och se på lösningar. Samtalen ger dig möjlighet att få hjälp att hantera en krissituation. Vi har även som mål att vara förebyggande och erbjuder därför hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. Rådgivningen kan ibland innebära att vi hänvisar dig som söker hjälp till andra verksamheter. Du som söker hjälp på grund av att du utövat våld i nära relationer kan i vissa fall erbjudas gruppverksamhet efter inledande individuella samtal. Samtalen är 45 minuter långa.

Till oss är alla välkomna, oavsett kön eller sexuell identitet. Kontakten med oss är kostnadsfri och du kan vara anonym. Vi har sekretess.

Metoder

Vår gruppbehandlingsmodell bygger på en metod som utarbetats vid Alternativ til vold i Oslo (ATV). Behandlingen innehåller olika teman där man går igenom våld, ansvar, sammanhang, konsekvenser och alternativ till våld.

Våra individuella samtalsbehandlingar anpassas efter dina behov men kan ofta innehålla bland annat:

 • Kartläggning av våldsdrivande faktorer samt kartläggning av situationer som utgör hög risk för nytt våld.
 • Lära ut metoder för att skapa en fungerande vardag och förebygga konflikter
 • Effektiva strategier för att hantera egna- och andras känslor, öka självstyrning och ansvarstagandet för det egna beteendet.

Vad menas med våld i nära relation?

Med våld i nära relationer menas våld där den som utsätts är eller har varit gift, sambo eller särbo med den andre, eller har barn tillsammans med denne. Det kan även handla om våld från personer som du är beroende av på grund av att de ger dig vård eller omsorg.

Våldet kan till exempel bestå av

 • fysiskt våld – kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad
 • sexuellt våld – våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld
 • psykiskt våld – direkta eller indirekta hot eller förlöjligande, även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten
 • social utsatthet – frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter
 • materiell eller ekonomisk utsatthet – personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt, kan även innebära att en part i en nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för densamme
 • försummelse – människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost, hit räknas också situationer där den ena parten tvingar eller hotar den andra, stänger in eller befinner sig hemma hos den andre utan lov.
Sidan publicerades