Bidrag till skolhuvudman för extraordinär stödåtgärd

För barn eller elev med extraordinärt stödbehov kan fristående och kommunal huvudman, utöver grundbeloppet, ansöka om tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är inte tänkt att totalfinansiera den extraordinära stödinsatsen då stöd till barn och elever också ingår i grundbeloppet.

Tilläggsbeloppet utgör ett bidrag för att underlätta för rektor att genomföra en planerad extraordinär stödåtgärd när alla särskilda stödåtgärder är uttömda. Tilläggsbeloppet ska vara kopplat till varje enskilt barns/elevs särskilda behov.

Ansökan för ett läsår i taget

Nya ansökningar som kommer in behandlas löpande under pågående läsår. Tilläggsbelopp utbetalas månadsvis när en ansökan godkänts.

Beslut om tilläggsbelopp fattas i normalfallet för ett läsår i taget. För ansökan om fortsatt tilläggsbelopp, för redan beslutade ärenden, ska ansökan vara inskickad senast 1 april för kommande läsår.

Ansökan om tilläggsbelopp kan endast göras för barn och elever folkbokförda i Umeå kommun. För barn och elever från andra kommuner görs ansökan hos hemkommunen.

Om barn/elev byter enhet eller flyttar

Om barnet/eleven ändrar sin folkbokföringsadress till en adress utanför Umeå kommun eller byter förskola/skola eller fritidshem samt om andra omständigheter inträffar ska rektor meddela detta omgående till Utbildningskontoret, Umeå kommun.

Sidan publicerades www.umea.se/utforareutbildning