Thoren arena, fotbollshallen

Thoren arena, fotbollshallen

Kommunen överväger att köpa Thoren Arena

Umeå kommun överväger att köpa Thoren arena på Noliaområdet. Initiativet som kommer från Thorengruppen innebär att utöver en köpeskilling på 260 miljoner kronor upphör kommunens hyresavtal av lokalen liksom Thorengruppens arrendeavtal för marken i samband med ett köp.

– Den förändrade omvärldssituationen gör att det i dag är betydligt mer fördelaktigt för kommuner att äga än att hyra lokaler. När Thorengruppen hörde av sig med ett förslag om att vi kunde få köpa hallen var vi därför inte sena att tacka ja. Det här innebär att kommunen får ökad rådighet över sina lokaler, vi gör en ekonomisk besparing, men framför allt får Umeåborna ökad tillgång till en fantastisk idrottsanläggning, säger Christina Bernhardsson (S), ordförande, tekniska nämnden, Umeå kommun.

Under 2018 genomförde Umeå kommun en upphandling där en extern aktör skulle få till uppdrag att uppföra en idrottshall på Noliaområdet. På grund av det stora behovet skulle kommunen sedan hyra hallen.

Thorengruppen AB vann upphandlingen och under 2019 överlät Thorengruppen, med kommunens samtycke, sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med avtalen till Thoren Arena AB. Detta bolag uppförde därefter en fotbolls- och multifunktionshall som invigdes i december 2021.

I dagsläget arrenderar Umeå kommun genom kommunstyrelsen ut mark till Thoren arena som äger byggnaden. Kommunen hyr lokalerna genom Tekniska nämnden och lokalerna disponeras av Fritidsnämnden. I byggnaden finns också några privata hyresgäster.

Sedan upphandlingen gjordes har det förändrade säkerhetsläget gjort det viktigare för landets kommuner att ha full rådighet över sina lokaler. Till det kommer framför allt stigande inflation och stigande räntor som påverkat fastighetsmarknaden. Under 2023 initierade Thoren arena en dialog med kommunen om att se över villkoren för arrendeavtalet för den mark där byggnaden står. I denna dialog väcktes också frågan om en överlåtelse av byggnaden kunde vara ett alternativ.

I avtalet finns en modell för beräkning av köpeskillingen i det fall kommunen väljer att lösa in byggnaden vid avtalens upphörande. Modellen utgår från produktionskostnaden och tar hänsyn till hur lång tid som passerat sedan avtalen undertecknades. Modellen har utgjort utgångspunkt i förhandlingen men hänsyn har också tagits till att vissa tillkommande hyresgästanpassningar påverkat hyresintäkterna och att visst specialinredning bör övertas av köparen. Den ekonomiska utvecklingen innebär att beräkningsmodellens resultat är fördelaktigt för kommunen – det innebär att summan bedöms ligga lägre än det så kallade marknadsvärdet.

– När projektet inleddes hade vi en lång planeringshorisont, men som alla vet så har det skett stora förändringar i omvärlden, inte minst när det gäller inflation och räntor. Nu har vi ett förslag till avtal där både vi från Thorengruppen och Umeå kommun är nöjda med utfallet, vilket känns väldigt bra, säger Raja Thoren, ägare av Thorengruppen.

I förslaget står det att kommunen förvärvar byggnaden för 260 miljoner kronor och får tillträde 2 maj 2024. För att köpet ska träda i kraft behöver utöver tekniska nämnden, fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänna avtalet.

Thoren arena, innebandyhallen

Thoren arena, innebandyhallen

Sidan publicerades