Skiss över Bostadens nya bostadsområde på Östra Dragonfältet, Umeå

Skiss över Bostadens nya bostadsområde på Östra Dragonfältet

Bostaden arbetar för ett bättre Umeå

AB Bostaden i Umeå, logotyp

Bostaden är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Umeå kommunföretag AB och som jobbar med att utveckla Umeås bostadsmarknad. Bostaden är med och och bygger ett bättre Umeå genom hållbar samhälls- och boendeutveckling.

Bostaden har som stor aktör på Umeås bostadsmarknad och en del av Sveriges allmännytta en viktig roll i att ta ett aktivt samhällsansvar. Bostaden har också som samhällsutvecklare ett stort etiskt, miljömässigt och socialt ansvar som bolaget uppfyller genom att arbeta med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Dessa dimensioner är grunden för verksamheten och en framgångsfaktor för långsiktighet.

– Bostaden verkar i en stad som vill framåt och utvecklas och det vill vi vara en del av – för Umeå och för våra hyresgästers bästa, säger Jerker Eriksson, vd, AB Bostaden.

Barn på kompiskväll med Junis.

Barn på kompiskväll med Junis.

Hållbar samhällsutveckling

För Bostaden är det en självklarhet att arbeta långsiktigt för hållbar samhällsutveckling. Hållbarhet handlar om att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och skapa långsiktiga lösningar ur både sociala ekologiska och ekonomiska perspektiv. Bostaden har under de senaste åren lagt mer resurser på aktiviteter som stärker den sociala hållbarheten i bostadsområdena. En boendemiljö med gemenskap och trygghet kan vara avgörande för hur barn och ungdomar klarar av skolan och hur nyanlända får en social samvaro i vårt samhälle. Hyresgäster som mår bra och trivs bidrar till god samhällsutveckling och tillväxt i Umeå.

– Den långsiktiga bostadsutvecklingen, miljöarbetet och de sociala satsningar som Bostaden stöttar, bidrar alla till att skapa trygga livsvillkor för Umeåborna. Ett tryggare Umeå är ett bättre Umeå, menar Anders Hugosson, marknadschef.

Trygghetsvandringar

Ett konkret exempel på detta förbättringsarbete är de trygghetsvandringar som Bostaden arrangerar på egna bostads­områden. De sker tillsammans med kommunen, Brottsförebyggande rådet och polisen. Även boende, genom representanter från kvartersrådet, deltar för att se hur växtlighet och belysning kan anpassas för att förbättra sikten och upplevelsen av trygghet i kvarteren.

Huskurage

Ett annat exempel är att Bostaden tillsammans med hyresgästerna vill verka för att stoppa problemet med våld i nära relation. 2018 inleddes ett samarbete den ideella föreningen Huskurage och Polisen, med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Information har satts upp i våra trapphus och personal som jobbar nära hyresgästerna har utbildats. Boken Huskurage – från oro till omtanke, delades ut till alla våra hyresgäster under maj 2021. Det är en satsning för att bidra till fler blir medvetna om problemet så att fler också reagerar och agerar.

Fler exempel på insatser för att stärka social hållbarhet i bostadsområden:

 • förbättrad utomhusmiljö, mötesplatser och lekplatser, till exempel förvandling av en basketplan på Spanngränd till ny mötesplats med odlingsmöjligheter, med start våren 2021
 • en Qulan-anläggning på en av Östra Ersboda skolans grusplaner (invigd sommaren 2021), byggd i samarbete med Umeå kommun
 • stöd till läxhjälpsgrupp på Ersängsskolan på Ersboda i samarbete med den icke vinstdrivande stiftelsen Läxhjälpen
 • samarbete med Junis Umeå, en förening som verkar socialt för alla barn i staden och som en gång i veckan ordnar kompiskvällar på Ålidhem och Ersboda i samarbete med Bostaden som sponsor
 • stöd till verksamheter som främjar integrationsskapande nätverk – bland annat via kulturhuset Klossen
 • sommarjobb till ensamkommande flyktingungdomar
 • krav på social hänsyn i samband med upphandling för nyproduktion i kvarteret Magistern på Ålidhem, överenskommelse om att entreprenören skulle anställa och arbetsleda tio ungdomar från närområdet
 • samarbete med Myrorna när det gäller återbruk av kläder och textilier.

Lär dig mer om kommunbolagen

Kommunala bolag levererar också olika slags samhällservice till dig som bor i kommunen, till exempel; bostäder, vattenförsörjning, avlopp, renhållning, energi, kollektivtrafik, hamnläggningar, parkeringar, kulturutbud och mycket annat. Några bolag ägs helt av Umeå kommun, andra är delägda och drivs i samverkan med privata aktörer eller andra myndigheter. I en serie artiklar får du veta mer om bolagen i kommunkoncernen.

Läs mer om Umeå Kommunföretag AB och kommunföretagen: www.ukf.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skiss över kommunens och kommunkoncernens organisation: www.umea.se/organisation

Boende för hela livet

En viktig del av stadsutveckling är att bygga nya bostäder för alla livsskeden. Just nu pågår utveckling av stora byggprojekt på Västteg, Östra Dragonfältet och Ålidhem.

– Umeå växer snabbt och vi behöver möta behoven i de olika åldersgrupperna, konstaterar Jerker Eriksson.

Skiss över nytt bostadsområde på Västteg, Umeå

Skiss över nytt bostadsområde på Västteg

Nyproduktion på Västteg

Västteg är ett stort investeringsprojekt för Bostaden som tar ett helhetsgrepp och vill tillgodose olika målgruppers behov i livet. Det blir ett generationsboende med traditionella hyreslägenheter, seniorboende och ett vård- och omsorgs­boende i samma kvarter. Bolaget bygger hållbara hus i hög energiklass, med solceller, avloppsåterutvinning och geolager.

– Det här är ett av våra större investeringsprojekt, och förutom vårt hållbara boende för alla generationer börjar vi också nu strukturomvandlingen av Teg och bidrar till samhällsutvecklingen tillsammans med andra. Satsningen är också en viktig del för att möta behovet när det gäller Umeås allt äldre befolkning. Här bygger vi vårt nästa seniorboende plus, säger Jerker Eriksson.

Seniorboende plus

Seniorboende plus (för seniorer från 60 år) omfattar trygghet och gemenskap, med grannar i samma ålder där hyres­gästerna bor i funktionellt utformade lägenheter. Det finns möjlighet att tillsammans med grannarna umgås i relax­avdelningen som består av träningslokal, bastu och relax. I gemensamhetslokalerna finns också orangeriet där man tillsammans kan laga middagar och umgås. Det finns en seniorvärd på plats några gånger i veckan som hjälper till med evenemang och trivselaktiviteter.

Bostadens satsning på Västteg består av ljusa, välkomnande och attraktiva lägenheter, med inglasade balkonger och tillgång till underjordiskt varmgarage. Här satsas också på en utemiljö full av liv med en vacker innergård som är levande året runt.

Det byggs

 • 106 moderna hyreslägenheter i olika storlekar och 10 procent av lägenheterna tilldelas ungdomar 18–25 år
 • 137 seniorboende plus-lägenheter, för seniorer från 60 år
 • vård- och omsorgsboende med 120 lägenheter, på uppdrag av Umeå kommun.

Det byggs ettor, tvåor, treor och fyror, med fokus på tvåor. Byggstart sker sommaren 2021 och området beräknas stå klart 2024.

Nyproduktion på Östra Dragonfältet

Med de nya lägenheterna på Östra Dragonfältet fortsätter Bostaden satsa på hållbart boende, med hus i hög energiklass, solceller och avloppsåtervinning.

Bostaden bygger flerfamiljshus med 152 hyreslägenheter på attraktiva Östra Dragonfältet i centrala Umeå och fortsätter också där att satsa på hållbart boende. Boende uppmuntras till en hållbar livsstil genom en enkel, trygg och bekväm cykelparkering i garage, laddningsplatser för elbilar, en levande utemiljö av hög kvalitet och generösa inglasade balkonger som kan användas som växthus för den egna stadsodlingen.

Centralt boende med hög standard

Det nya kvarteret kommer att bestå av ljusa, välkomnande lägenheter med variation på storlek, från 1–4 rum och kök, med tyngd på rymliga 2- och 3-rumslägenheter. Husen längst Ridvägen får även vindslägenheter med utsikt över staden. Helkaklade badrum, hög köksstandard och tillgång till underjordiskt garage är andra fördelar med boendet.

Bostaden vill underlätta för unga vuxna som i dag har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. 10 procent av lägenheterna på Östra dragonfältet kommer därför att öronmärkas för unga vuxna i åldern 18–25 år.

Nytt koncept för att möjliggöra arbete hemifrån

I samband med etableringen på Östra Dragonfältet passar Bostaden på att introducera ett nytt koncept för att underlätta och möjliggöra för hyresgäster att arbeta hemifrån. I ett av husen kommer det att finnas möjlighet att boka arbetsrum för den som önskar.

Byggstart sker 2021 och området beräknas stå klart 2024.

Studentboende på Pedagoggränd, interiör

Studentboende på Pedagoggränd, interiör

Ombyggnationsprojekt på Ålidhem

Parallellt med satsningar på den äldre målgruppen har Bostaden även fokus på den yngre generationen. Sedan tidigare öronmärker Bostaden ungdomslägenheter för målgruppen 18–25 år och nu tillkommer ombyggnationsprojektet på Pedagoggränd riktat till studenter.

För Bostaden är Ålidhem ett viktigt bostadsområde som ligger i ett bra läge nära både universitetet och centrala staden. Studentkorridorerna på Pedagoggränd 1 A–F behöver underhållas och i projektet har hänsyn tagits till målgruppens önskemål för sitt boende.

326 nya små lägenheter för studenter

Bostaden har på olika sätt tagit del av målgruppens tankar om sitt boende och tillgodoser nu majoritetens önskemål som handlar om att boende föredrar eget kök framför att dela med andra. I projektet på Pedagoggränd omvandlas korridorsrum till små lägenheter för studenter. 274 studentrum, 18 befintliga ettor och korridorernas gemensamhetsytor byggs nu om till 326 små lägenheter.

– Studenter är en viktig målgrupp för oss på Bostaden och det känns väldigt roligt att kunna satsa så stort på Ålidhem och vara lyhörda inför målgruppens önskemål, säger Jerker Eriksson.

Hållbarhet

Projektets energiåtgärder består bland annat av solceller, bergvärme, ventilation och värmeåtervinning. Fokus ligger på att identifiera och beräkna klimatpåverkan och energianvändning, både i byggskede och drift.

Inflyttning kommer ske i etapper allt eftersom husen blir klara. Hela projektet beräknas vara klart 2023.

Mer information

 • AB Bostaden i Umeå är ett kommunalt bostadsbolag som äger cirka 43 procent av hyresbeståndet i Umeå. Bostaden startade som en stiftelse 1953 och är sedan 1995 ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Umeå kommunföretag AB.
 • Totalt ansvarade AB Bostaden i Umeå (december 2020) för 176 anställda, 14 558 lägenheter, varav 1 636 studentlägenheter och 2 689 studentkorridorsrum och 55 lokaler (bland annat kommersiella lokaler).
 • Bostaden ansvarar för fastigheter över hela staden och erbjuder boende till invånare i olika livsskeden. Bolaget stöttar också flera initiativ för att öka folkhälsa, gemenskap och integration.
 • För att hyra en lägenhet från Bostaden behöver du registrera dig i bostadskön. Läs mer på www.bostaden.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Vad är ett allmännyttigt bolag? Av Sveriges alla hyreslägenheter ägs ungefär hälften av privata hyresföretag och hälften av Sveriges kommuner. De kommunala bostadsbolagen, däribland Bostaden, kallas för allmännyttiga eller ”allmännyttan”.

Kontakt

Jerker Eriksson
vd, AB Bostaden i Umeå
090-17 76 15
jerker.eriksson@bostaden.umea.se

Anders Hugosson
marknadschef, AB Bostaden i Umeå
090-17 75 51
anders.hugosson@bostaden.umea.se

Sidan publicerades