Personer går längs gång- och cykelväg i Universitetsstaden, Umeå.

Universitetsstaden, Umeå

Umeå Energi jobbar med framtidens energi- och kommunikationslösningar

Umeå Energi AB, logotyp

Umeå var en av de första städerna i Sverige med elektrisk gatubelysning. 1892 tändes den första glödlampan i Rådhusklockan och inom kort var inte mindre än 1 500 glödlampor anslutna till det lokala elnätet. I dag arbetar Umeå Energi AB med hållbara energi- och kommunikations­lösningar för framtiden.

– Sedan 1892 har utvecklingen tagit stora steg, och kanske står vi inför en minst lika stor energirevolution i dag som när Umeå fick sin första elektriska belysning. Frågan om hållbar energiförsörjning är i dag högaktuell och medför nya utmaningar och rollen för Umeå Energi som lokalt energibolag förändras, säger Jan Ridfeldt, vd, Umeå Energi AB.

Umeåregionen växer i snabb takt och på många områden. Tillgång till förnybar energi och en utvecklad kommunikations­infrastruktur skapar förutsättningar för långsiktig tillväxt. Umeå Energi har ett viktigt uppdrag att tillhandahålla trygga leveranser och framtidssäkrade lösningar inom el, värme och bredband.

För att ständigt minska verksamhetens klimat- och miljöpåverkan ligger stort fokus på cirkulära flöden och att hjälpa kunderna till optimerad energianvändning. De globala hållbarhetsmålen är allas vår utmaning och ställer krav på stora omställningar i samhället som helhet. Det behöver vi tillsammans ta ansvar för.

Som samhällsbyggare investerar Umeå Energi långsiktigt för att möta nuvarande och framtida behov. Ett led i det arbetet är att framtidssäkra det lokala elnätet för att klara elektrifieringen av samhället.

Lär dig mer om kommunbolagen

Kommunala bolag levererar också olika slags samhällservice till dig som bor i kommunen, till exempel; bostäder, vattenförsörjning, avlopp, renhållning, energi, kollektivtrafik, hamnläggningar, parkeringar, kulturutbud och mycket annat. Några bolag ägs helt av Umeå kommun, andra är delägda och drivs i samverkan med privata aktörer eller andra myndigheter. I en serie artiklar får du veta mer om bolagen i kommunkoncernen.

Läs mer om Umeå Kommunföretag AB och kommunföretagen: www.ukf.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skiss över kommunens och kommunkoncernens organisation: www.umea.se/organisation

Vi möter framtidens elbehov

Samhällets energiomställning och elektrifiering innebär ett ökat behov av både energi och effekt. Det betyder att elnätet behöver klara att transportera en större mängd förnybar el för framväxande bostadsområden, nya fabriker och fler eldrivna fordon. Bara fram till 2030 beräknas till exempel antalet elbilar mer än tiodubblas jämfört med 2020. Umeå Energi har redan kommit långt i utbyggnaden av elnätet som nu dimensioneras för fördubblad kapacitet. För att möta behoven i framtidens hållbara stad bygger Umeå Energi under perioden 2015–2024 ut nätet ytterligare och investerar i en omfattande spänningshöjning, allt för att säkra det lokala framtida behovet.

Fakta

Umeå Energi ansvarar för driften av elnätet i Umeåregionen. Driftsäkerheten är lika prioriterad i tätort som glesbygd och bolaget har under lång tid systematiskt investerat i förstärkning och kapacitet. Därför har Umeås elnät i dag en mycket hög leveranssäkerhet i jämförelse med riksgenomsnittet. Umeå har även landets femte lägsta elnätspris enligt en årlig kartläggning (Nils Holgerssonrapporten, 2020).

Kvinna i skyddshjälm tittar in i ugn vid kraftvärmeverk.

Foto: Andreas Nilsson

Lokalt producerad el och värme

Umeå Energi erbjuder förnybar el från lokala kraftkällor som sol, vind, vatten och biomassa. I kraftvärmeverken vid Dåva produceras fjärrvärme, kyla och el genom energiåtervinning av avfall från samhället och rester från skogsindustrin. Större delen av avfallet har uppstått genom konsumtion och förbrukning i den egna regionen.

– Det är häftigt att det vi kastar i soptunnan kan användas till att värma bostaden och ladda mobilen. Cirkulär ekonomi är ett måste för att vi ska kunna lösa klimatfrågan. På kort sikt tar vi hand om det som annars skulle gå förlorat, men på lång sikt behöver vi alla tillsammans verka för att minimera avfallet. Det handlar om en omställning och förändring av hur saker produceras och konsumeras i samhället, säger Emma Jakobsson, produktägare värme/kyla, Umeå Energi.

Dåva är ett av världens mest energieffektiva och miljöanpassade kraftvärmeverk. Majoriteten av den koldioxid som frigörs kommer också från förnybara energikällor. Genom effektiv rökgasrening minimeras utsläppen av försurande och giftiga ämnen och restprodukter från förbränningen tas tillvara. Fjärrvärme är den enskilt viktigaste åtgärden för att förbättra luftkvaliteten och att Umeå i dag inte värms upp med fossila bränslen.

Fakta

Fjärrvärme är ett bekvämt och driftsäkert system för att framställa värme med låg miljö- och klimatpåverkan. Vid en jämförelse av fjärrvärmepriser i Sverige ligger Umeå Energi 12% lägre än genomsnittspriset, och placerar sig därmed bland de 22 kommuner som har lägst fjärrvärmepris (Källa: Nils Holgerssonrapporten 2020).

Vikten av kretslopp

Cirkulär ekonomi, där restprodukter från samhällets produktion och konsumtion går att återanvända, återvinna eller utvinna energi ur utan att skada miljön, är en kärnfråga för Umeå Energi. Plast från hushållsavfall är en utmaning som i förbränningen bidrar till utsläpp av fossil koldioxid. Plasten skulle genom bättre sortering kunna återvinnas i högre grad. I samverkan med andra branschaktörer och intressenter driver Umeå Energi frågan om hur plasten i samhället kan hanteras på bästa sätt.

– Vi arbetar systematiskt för minskad klimat- och miljöpåverkan från vår verksamhet. Just nu genomför vi förstudier inom alternativa bränslen och nya tekniker för ytterligare klimateffektivisering. I ett av våra branschsamarbeten tittar vi också på koldioxidfångst, för att återta koldioxid i de rökgaser som släpps ut vid förbränningen, säger Emma Jakobsson.

Fakta

En grundförutsättning för ekologisk hållbarhet är att naturresurser hanteras i cirkulära flöden, alltså kretslopp. Cirkularitet kräver att naturresursen är förnybar och att vi efter användning av en produkt kan separera de olika delarna så att återanvändning eller återvinning är möjlig.

Cirkulär ekonomi, skiss

Fjärrvärmen avlastar elnätet

Efterfrågan på el i Umeå bedöms öka i takt med ökad elektrifiering. Den energi som årligen produceras vid Umeås kraftvärmeverk motsvarar en stor del av stadens förväntade energibehov. Genom fjärrvärmens bidrag kan el frigöras för annat och istället för att värma upp bostäder, möjliggöra ökad elektrifiering av samhället, nya industrietableringar i regionen och eldrivna transporter.

Framtidssäkert bredband för alla

I dagens uppkopplade samhälle ställs också stora krav på digital närvaro och tillgänglighet. Umeå Energi har fått uppdraget att driva kommunens digitala affärsutveckling. Ett modernt och väl utbyggt bredband möjliggör den digitalisering som vi står inför och Umeås bredbandsnät når i dag 94 procent av hushållen i kommunen.

– Vi jobbar aktivt för att alla i regionen ska ha tillgång till bredband. Oavsett om du vill arbeta hemifrån, se TV när du önskar eller nyttja fritt WiFi, ger bredband via fiber goda förutsättningar. Ny teknik skapar en mängd av möjligheter och vårt mål är att skapa nytta för regionens medborgare och förutsättningar för hållbar tillväxt, säger Anders Björklund, produktägare Bredband, Umeå Energi.

Fakta

Umeå Energi ansvarar för hög leveranstillgänglighet av bredband, vilket omfattar planering, byggnation, drift och underhåll. Ett öppet stadsnät gör det möjligt för kunden att själv välja leverantör av tjänster, som till exempel internet, tv och telefoni.

Tillsammans utvecklar vi regionen

Den omställning och tillväxt som Umeåregionen står inför ställer helt nya krav på både kommuner, företag och oss alla som medborgare. En viktig del av samhällsutvecklingen är tillgången på smarta energi- och kommunikationslösningar. Umeå Energi har ett viktigt uppdrag för att möjliggöra omställningsresan. Genom samarbeten och partnerskap kan vi tillsammans kraftsamla för att skapa en hållbar Umeåregion för medborgare, näringsliv och besökare.

Fakta

Umeå Energis hållbarhetsarbete utgår från ägardirektiv, lagstiftning och möter upp FN:s globala hållbarhetsmål. Målen ligger i linje med Umeå kommuns mål att vara klimatneutralt med nettonoll utsläpp av växthusgaser 2040.

Läs mer om Umeå kommuns miljömål: www.umea.se/miljomal

Läs mer om kampanjen "Tillsammans för Umeå": www.umeaenergi.se/tillsammans Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades