Pengar, miniräknare

Budget med nollresultat för 2024

Ett allt kärvare ekonomiskt klimat och tydligt ideologiska skillnader om hur det ska påverka satsningar i kommunen präglade budgetdebatten för 2024 i kommunfullmäktige. Efter omröstning beslutade kommunfullmäktige att fastställa Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till planeringsdirektiv, budget och investeringar för 2024 och plan 2025–2027.

– Det vi ser nu är en dramatisk svängning i världsekonomin, med inflation och lågkonjunktur, vilket inte minst påverkar landets kommuner. Genom den sittande regeringens politik med fokus på skattesänkningar som gröper ur ekonomin vet vi inte heller vilket stöd vi kan förvänta oss för att tackla den ekonomiska krisen. Därför tvingas vi nu att sätta en stram budget för 2024, men utan att ge avkall på vår gemensamma välfärd och den gröna omställningen, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Viktiga utgångspunkter i det beslutade planeringsdirektivet för 2024 har varit demografiprognosens påverkan på skatteintäktsprognosen, pensionskostnadsprognosen, ny beräkning av arbetsgivaravgifter, tillfällig höjning av kraftintäkter för 2024 samt en oförändrad skattesats.

Enligt budgetbeslutet sänks resultatkravet tillfälligt till 0 procent under 2024 för att kompensera för tillfälligt kraftigt ökade pensionskostnader. Åren 2025–2027 återgår resultatkravet till 1 procent.

Budgetram för nämnd innefattar medelstilldelning för samtliga kostnader för nämndens verksamhet i 2024 års prisnivå och utgår från ett förändrat personalomkostnadspålägg från 42,75 procent i 2023 års budget till 44,05 procent i budget för 2024.

Budgetramarna är nettokostnadsramar för styrelse och nämnder. Ramarna har fastställts utifrån nuvarande organisation. Eventuella organisationsöversyner och/eller överföring av verksamheter till nytt ansvar regleras genom beslut om tekniska förändringar.

– För oss moderater är det viktigt att värna kärnverksamheten. Vi ville därför lägga mer pengar till grundskola och äldreomsorg i vårt förslag. Samtidigt har Umeå kommun har en extremt hög kommunalskatt. Det finns utrymme att sänka skatten och vi ville i ett första steg göra det med 20 öre. Även i jämförelse med kommuner i norra Sverige som Örnsköldsvik, Luleå, Östersund och Sundsvall har vi en högre skatt. Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga, säger Anders Ågren (M), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Kommunfullmäktige har beslutat:

  • att fastställa skattesatsen år 2024 till 22,80
  • att fastställa Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till planeringsdirektiv, budget och investeringar för 2024 och plan 2025–2027
  • inriktningsmål, program och tilläggsuppdrag till kommunens nämnder och bolag
  • uppdrag, regler och styrning för god ekonomisk hushållning
  • nettokostnadsbudget 2024 och plan 2025–2027 för respektive styrelse eller nämnd
  • investeringsbudget för 2023 och 2024 och investeringsplan för 2025–2027
  • mark- och exploateringsplan 2024–2027
  • att godkänna att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget
  • att kommunstyrelsen inom fastställd investeringsbudget och plan får göra tidsmässiga förskjutningar av investeringar för att anpassa till förändrade förutsättningar.
Sidan publicerades