Betyg och bedömning

Sedan i juli 2022 gäller nya bestämmelser för betygssättning enligt skollagen för att betygen bättre ska spegla elevernas kunskaper. Ändringarna innebär att läraren ska göra en allsidig och sammantagen bedömning av elevens kunskaper och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper.

Betyg och bedömning

Under hela elevens skolgång i grundskolan så bedömer läraren kontinuerligt ditt barns kunskapsutveckling. Läraren ger eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt, återkopplar kontinuerligt hur kunskaperna utvecklas, synliggör lärandet och utvärderar undervisningen tillsammans med eleverna.

Bedömningarna dokumenteras i Unikum under fliken ”Kunskaper”. Bedömning görs om elevens kunskaper är:

  • Ännu ej godtagbara
  • Godtagbara
  • Mer än godtagbara

I vissa fall kan även skolan markera ”Insats” som betyder att en insats krävs för att eleven ska nå godtagbara kunskaper.

I slutet av årskurs 9 får eleverna sina slutbetyg som de använder när de söker sig vidare till gymnasiet.

Betyg

Elever får betyg varje termin från årskurs 6 till och med årskurs 9. Även elever i anpassad grundskola kan få betyg om du som vårdnadshavare begär det.

Betygsskalan består av fem godkända betygssteg (A, B, C, D, E) och ett icke godkänt betyg som är F.

För att hitta ditt barns betyg så logga in med e-legitimation via Skolportalen (se under Inloggning för vårdnadshavare).

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

Sidan publicerades