Stäng

Åtgärdsprogram för renare luft

Luften vi andas i Umeå är inte så ren som vi skulle vilja. Umeå har problem med luftkvaliteten vid de mest trafikerade gatorna i de centrala stadsdelarna. Framför allt så har höga halter av kvävedioxid varit ett problem längs med Västra Esplanaden. Åtgärdsprogrammet, Renare luft i Umeå, har tagits fram för att komma tillrätta med problemen och ska revideras under 2021. (När arbetet med programmet för 2022 är färdigt kommer tillgänglig pdf att finnas.)

Läs mer om vilka åtgärder som pågår och hur du själv kan bidra till att luften vi andas blir bättre:

Översiktsplanen är ramen

För att skapa en bättre luftkvalitet i Umeå så krävs det ett målmedvetet arbete enligt Umeå kommuns översiktsplan. Översiktplanen kan ses som ramen för kommunens planering och därmed grunden till arbetet för en renare luft.

Åtgärder för renare luft i Umeå kommuns översiktsplan

Färdigställa ringleden

För att förbättra luftkvaliteten i centrala Umeå behöver trafiken minska. Ringleden skapar en alternativ väg för genomfartstrafik i form av både personbilar och tung trafik som tidigare har letts på dåvarande E4 och E12 rakt genom centrala Umeå.

Läs mer om ringleden

Omvandla trafikleder innanför ringen

När ringleden är färdigställd kan nuvarande trafikleder innanför ringen (väg 503 och 507) omvandlas till stadsgator och omgivande mark kompletteras med ny bebyggelse. Målet är att minska biltrafiken till förmån för mer hållbara transportsätt.

Läs mer om trafiklederna

Översyn av trafiksignaler på Västra Esplanaden

Trafikverket gjorde en översyn av trafiksignalerna längs Västra Esplanaden under 2014 som var klar hösten 2015. Syftet var att justera inställningarna på trafiksignalerna utifrån vad som gav störst trafikdämpande effekter.

Läs mer om trafiksignalerna

Gång- och cykeltrafikprogram

Målet är att resor med cykel och till fots tillsammans ska bli de mest använda färdsätten för boende inom Umeå tätort. För att uppnå detta ska kommunens cykeltrafikprogram göras om och fotgängarna ska få ett större utrymme i staden.

Läs mer om gång- och cykeltrafikprogrammet

Cykelbro mellan Lundåkern och Bölesholmarna

För att öka tillgängligheten för cykeltrafiken så planerar Umeå kommun att bygga en cykelväg över Umeälven mellan Lundåkern och Bölesholmarna, ön Gröna Oxen. Bron ska heta Lundabron.

Läs mer om cykelbron

Mobility Management

Umeå kommun har arbetat med Mobility management- åtgärder sedan 2008. Det handlar om att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

Läs mer om mobility management

Information om tomgångskörning

Genom att ge information till transportintensiva verksamheter och allmänheten om tomgångskörningens negativa effekter, finns det möjlighet att påverka människors beteenden och därmed minska utsläppen.

Kollektivtrafikstrategi/program

För att öka andelen resor med kollektivtrafik kommer en kollektivtrafikstrategi/program att tas fram. Umeå kommuns mål är att andelen resor som görs med kollektivtrafik, cykel eller till fots tillsammans ska utgöra minst 65 procent av alla resor för boende inom Umeå tätort år 2022.

Läs mer om kollektivtrafikstrategin

Öka andelen hållbara resor inom kommunkoncernen

Förutom att aktivt verka för en förbättrad luftmiljö så är det viktigt att Umeå kommun agerar som ett gott föredöme. Vi vill att flera av våra anställda väljer hållbara resor, både till och från jobbet, men också i tjänsten.

Läs mer om hållbara resor

Översyn av snöhanteringen

Vinterväghållning och snöröjning bidrar till många transporter i Umeå kommun. Vi ser över hur detta sker i dag och hur vi i framtiden kan minska transportbehovet så att de sker en så låg miljöpåverkan som möjligt.

Läs mer om snöhanteringen

Genomförande av parkeringsprogram

Parkeringsprogrammet syftar till att frigöra och prioritera parkeringsplatser för besökande och boende i centrum, skapa arbetsplatsparkeringar utanför centrumfyrkanten samt ordna tillräckligt många cykelparkeringar.

Läs mer om parkeringsprogrammet

Elbussar

För att minska bullernivåerna och utsläppen från kollektivtrafiken så ska bussar med låga utsläpp upphandlas till lokaltrafiken. Under perioden fram till 2020 sker upphandling av 33 elbussar.

Läs mer om elbussar

Utredning och utbyggnad av av laddinfrastruktur för elfordon

Arbetet med att bygga en laddinfrastruktur för elfordon i Umeå fortsätter. Utbyggnaden gör det möjligt för fler att använda elbilar och ju fler laddstationer det finns desto tryggare för fordonsägarna då det finns möjlighet att ladda fordonet på fler ställen.

Läs mer om laddinfrastruktur

Önskvärda åtgärder

Utöver de åtgärder som är fastställda i åtgärdsprogrammet finns det ett antal önskvärda åtgärder. De önskvärda åtgärderna ska inte ses som bindande men de uttrycker en viljeriktning att arbeta vidare med för att skapa de bästa förutsättningarna för en bra luftmiljö i Umeå.

Läs mer om önskvärda åtgärder

Det här kan du göra

Alla kan bidra till att minska utsläppen. De högsta halterna har vi i samband med resandet till och från arbetet under morgon, eftermiddag och kväll.

Läs mer om vad du kan göra

Uppföljning

Sidan publicerades