Kartor vid byggnation

Beroende på vad du tänkt bygga ställs olika krav på kartunderlaget. Kartan ska vara aktuell vid ansökan om bygglov. Det betyder att informationen i kartan ska stämma både fysiskt och juridisk, så som fastighetsindelningen och rättigheter, eventuella mark- och gatuhöjder, uppgifter om ledningar, även befintliga byggnader och anläggingar ska vara aktuella och korrekt redovisade. Nedan beskrivs två kartprodukter som Umeå kommun tillhandahåller.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan behövs när du tänkt bygga en ny huvudbyggnad eller annan större byggnad oavsett vart i kommunen du tänkt bygga. Nybyggnadskartan används vid byggnadsnämndens prövning av bygglov. Den bör utgöra underlaget till situationsplanen. Kartan ska vara aktuell och bifogas tillsammans med övriga ritningar när du ansöker om bygglov.

Exempel på en Nybyggnadskarta

Exempel på en Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan utgör en samlad redovisning av

 • förhållandena på marken såsom hus, vägar, luftledningar, kabelskåp, belysningsstolpar och andra objekt som kan vara relevant för ärendet
 • gränser för fastigheter, servitut, ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar med mera
 • detaljplane- och områdesbestämmelser
 • markhöjder samt väghöjder eller kommunens projekterade gatuhöjder (dessa höjder anges med decimeter­noggrannhet och ska inte användas för projektering)
 • anslutningspunkter för vatten och avlopp (höjd och dimension för ledningar)
 • byggfix, det vill säga en noggrannt inmätt höjd som används som referenshöjd vid byggnation, planering och egen projektering – byggfixen kan till exempel vara placerad på underkant knutbräda, närliggande byggnad eller som en spik i ett träd.

Vad kan ni göra själva?

Inför inmätningen för nybyggnadskartan kan ni, om ni vill

 1. markera eventuella gränsmarkeringar på tomten – vet ni att det finns markeringar på er tomt så kan ni med fördel markera upp dessa lite tydligare med stakkäppar eller liknande (det är förbjudet enligt lag att rubba gräns­markeringar)
 2. markera hörnen för er tänkta placering av byggnaderna på marken, om ni vill att dessa ska redovisas på nybyggnadskartan – tänkt placering redovisas därefter med streckad linje på nybyggnadskartan, som hjälp då ni sedan skapar situationsplanen för bygglovsansökan
 3. markera en viss höjd som ni vill att vi sedan anger i kartan – har ni en tänkt sockelhöjd i fält som ni vill veta exakta höjden för, så mäter vi in den och redovisar "markeringshöjd" i nybyggnadskartan.

Vem upprättar en nybyggnadskarta i Umeå kommun?

Upprättande och utlämnande av en nybyggnadskarta är myndighetsutövning, för vilken byggnadsnämnden svarar och kartan kan därmed inte upprättas av konsult. Vid alla nybyggnadskartor görs inmätning i fält. Bland annat byggnader, vägar, diken och markhöjder mäts in. Ofta förekommer utredning av fastighetsgränser. Bilden nedan beskriver arbetsflödet.

Leverans och giltighetstid

​Nybyggnadskartan tas fram i skalan 1:500 och levereras i digitalt format om inget annat anges. Leveranstiden är cirka 3 veckor, med reservation för att viss utredningstid kan tillkomma. Se illustrationen av arbetsprocessen nedan.

Nybyggnadskartan är giltig 6 månader från det datum som anges på kartan. Nybyggnadskartor som är max 5 år gammal kan revideras för en mindre kostnad.

Processbild över framtagandet av nybyggnadskartor. Leveranstiden är cirka 3 veckor. Bearbetning och remisser inom kommunen och Vakin pågår parallellt.

Pris

Från 10 117 kronor, beroende på tomtstorlek. Enligt Taxa för Byggnadsnämndens verksamheter 2022, tabell A16. Se länk längre ner på sidan.

Viktig att veta innan beställning:

 • Pågående detaljplan för det aktuella området måste ha vunnit laga kraft för att nybyggnadskartan ska kunna upprättas.
 • Utanför detaljplanelagt område bör ansökan om lokaliseringsprövning göras. Den bör ha vunnit laga kraft innan beställning av nybyggnadskarta skickas.
 • Eventuella fastighetsbildningsåtgärder bör vara ansökta.

Hör gärna av dig om du vill ha hjälp med beställningsblanketten.

Enkelt underlag till situationsplan

För ärenden som inte kräver nybyggnadskarta och där ni saknar en bra karta, erbjuder vi en enklare kartprodukt som kan används som underlag till situationsplanen vid ansökan om lov (bygglov, marklov, rivningslov, skyltlov) eller bygg­anmälan för exempelvis tillbyggnader eller mindre byggnader så som garage, carport, attefallshus och liknande. Produkten Enkelt underlag till situationsplan innehåller fastighetsgränser, befintliga byggnader, vägar, med mera.

Beroende på befintligt kartmaterial kan det krävas fältkontroll för denna produkt, det vill säga behov av inmätning av gränser, byggnader samt markhöjder och då tillkommer timtaxa. Se punkten ovan angående "Vad ni kan göra själva" inför en eventuell inmätning.

Pris

2 130 kronor

Vid behov av inmätning tillkommer timtaxa (1 065 kronor per timme). Enligt Taxa för Byggnadsnämndens verksamheter 2022, tabell D1.7. Denna produkt är inte myndighetsutövning, varpå moms tillkommer.

Exempel på ett enkelt underlag till situationsplan

Exempel på ett enkelt underlag till situationsplan

 

Hör gärna av dig om du vill ha hjälp med beställningsblanketten.

Sidan publicerades