Nedgrävning av häst

Döda djur måste tas hand om på ett miljömässigt säkert sätt för att undvika smittspridning av olika sjukdomar. Om din häst har avlidit kan du skicka den till en godkänd eller registrerad destruktionsanläggning, men under vissa förhållanden kan egen begravning av häst tillåtas.

Om du vill begrava en häst ska du informera Miljö- och hälsoskydd. Om hästen har haft en smittsam sjukdom ska den inte grävas ned. Miljö- och hälsoskydd ska godkänna platsen och ger sedan anvisningar för hur nedgrävningen ska gå till.

Vid nedgrävning av häst ska en lämplig plats väljas för att minimera riskerna för djurs och människors hälsa samt för miljön. Du kan läsa mer om hur du avgör om en plats är lämplig på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i anvisningarna nedan. Om du har frågor eller är osäker på val av plats kan du kontakta Miljö- och hälsoskydd för rådgivning.

Informera och invänta bedömning

Innan nedgrävning får påbörjas behöver du lämna information till Miljö- och hälsoskydd som gör en bedömning av platsens lämplighet. Invänta Miljö- och hälsoskydds svar och bedömning innan du börjar nedgrävning. Bedömningen utgår främst från miljöbalkens allmänna hänsynsregler och från lagstiftning om animaliska biprodukter som handlar om att förebygga smittrisker.

Ingen avgift tas ut för denna typ av ärende i Umeå kommun. 

Skicka in följande uppgifter till miljoochhalsoskydd@umea.se eller till Miljö- och hälsoskydd, 901 84 Umeå:

  • Dina kontaktuppgifter (namn, adress, mailadress, telefon)
  • Antal hästar som ska grävas ned, storlek på hästar och uppgift om orsak till avlivning (så det framgår att det inte handlar om en farlig smittsam sjukdom)
  • Fastighet där nedgrävning planeras
  • Datum och tidpunkt när nedgrävningen planeras
  • Beskriv dricksvattenförsörjning för fastigheten och närliggande fastigheter
  • Grundvattendjup och datum för mätning. Alternativt anges uppgift om hur grundvatten ska kontrolleras före nedgrävning.
  • En skalenlig situationsplan där du markerar planerad nedgrävningsplats, eventuella tidigare nedgrävningsplatser, borrhål för bergvärme inom 50 meter och vattenbrunnar inom 200 meter.

Vad gäller?

Det är viktigt att nedgrävning sker i lämplig mark så att det inte blir en förorening av grundvatten, vattentäkter eller vattendrag. Nedgrävning ska också ske så djupt att vilda djur hindras att gräva upp kroppen.

Val av plats

De skyddsavstånd som behöver hållas kan variera utifrån flera faktorer, till exempel vad det är för jordart och hur stor marklutning det är på platsen. Som utgångspunkt kan dessa avstånd beaktas:

Minst 100 meter avstånd bör hållas till vattenbrunnar, minst 30 meter till sjö, bäck eller annat vattendrag och minst 50 meter till bergvärmeanläggningar. Om vattenbrunnar finns nedströms i grundvattnets flödesriktning kan avståndet till dessa behöva vara längre.

Ju genomsläppligare marken är desto längre avstånd bör hållas. I direkt närhet av nedgrävningsplatsen bör det inte finnas diken eller dräneringar.

Avstånd till tidigare nedgrävda hästar bör vara minst 20 meter för att undvika att gräva för nära. Vid nedgrävning ska även risk för smittspridning i hästhagar undvikas. Platsen får inte ligga för nära någon fornlämning eftersom dessa inte får skadas.

Platsen får inte bestå av förorenad mark.

På platsen ska det inte förväntas ske någon exploatering eller några markarbeten genom till exempel grävning, borrning, schaktning, dikning och dränering.

Kring platsen ska det inte finnas risk för att brunnsborrning för dricksvatten eller bergvärme ska ske inom 100 meter respektive inom 50 meter de närmast 10 åren.

Av etiska skäl kan det vara olämpligt att välja en plats nära bostadshus.

Anpassa efter avstånd till berg och grundvatten

Gropen för nedgrävning bör göras 1 meter djupare än den nivå där du tänkt lägga hästen. Ett lämpligt djup på gropen är cirka 2,5–3 meter för att djurkroppen inte ska hamna för ytligt. Nedgrävningsdjupet kan dock behöva ändras utifrån avstånd till berg eller grundvatten på platsen. Om möjligt bör gropen grävas senast dagen innan så att eventuell grundvattennivå hinner visa sig innan nedgrävning, och att det finns tid att göra åtgärder för att undvika nedgrävning i grundvatten.

Djurkroppen bör ha ett avstånd på minst 1 meter till berggrund och högsta grundvattennivån som kan väntas under året. Om berg eller grundvatten påträffas i gropen behöver du antingen välja en annan lämpligare plats eller lägga djurkroppen grundare så att den tydligt kommer minst en meter ovanför högsta grundvattenytan. Vid en grundare nedgrävning kan en kulle behöva göras för att få tillräcklig mycket övertäckning.

Tänk på att du behöver samråda med Miljö- och hälsoskydd om du vill ändra nedgrävningsplats eller annat du lämnat som information inför nedgrävning.

Nedgrävningen

Nedbrytningen går fortare om lite mulljord blandas ned i graven och om djurkroppen placeras horisontellt. Det är bra om lösa jordlager finns under djurkroppen, men det är viktigt att lagren då är tillräckligt tjocka så lagrens genomsläpplighet inte medför för stor risk för föroreningar att nå grundvattnet.

Graven bör täckas med minst 1,5 meter jord som packas väl. Om större stenar läggs på platsen kan 1 meter räcka. Djupet och packningsgraden försvårar för vilda djur att gräva upp material och för lukt att tränga upp. Ju större djup och hårdare packat desto mindre lukt och mindre risk att vilda djur hittar platsen. Eftersom marken successivt kommer att sjunka ihop bör övertäckningen göras så att det bildas åtminstone en svag ås över graven. Då minskas risken för framtida vattenansamlingar. Om några större stenar läggs i eller på överfyllnaden blir det ännu svårare för djur att komma åt materialet.

För att undvika att djurkroppen i framtiden exponeras av markarbeten eller liknande bör graven märkas ut på något sätt, till exempel med en större sten eller en markering i åkerkanten. Som komplement kan fastighetsägaren spara kartan över nedgrävningsplatsen.

Vid nedgrävning i naturmark bör återställning av markens ytskikt eftersträvas. Markens ytskikt och det ytliga jordlagret bör därför hanteras så att det kan läggas tillbaka överst efter nedgrävningen.

Hygien

Det är viktigt att iaktta god hygien. Transporter bör ske så att spill och dropp inte uppkommer och djuret bör grävas ned snarast möjligt efter avlivning. Material som kommit i kontakt med djurkroppen (arbetsredskap och transportutrymme) bör noggrant rengöras efter nedgrävningen. Spill och jord som förorenats av kroppen kan läggas i gropen med hästen.

Registerkrav

Enligt EU-lagstiftningen ska du i åtminstone två år spara uppgifter om vad som grävts ned, när nedgrävningen skedde och var den skedde.

Sidan publicerades