Husdjur

Som hund- eller kattägare har man stort ansvar för sitt djur och mot omgivningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvaret för att följa upp att djurhållning inte stör miljön och människors hälsa. När det gäller djurens välmående är det läns­styrelsen som ansvarar för tillsyn och eventuella ingripanden.

Som djurägare berörs du av de lagar som reglerar djurets inverkan på omgiv­ningen. Det gäller bland annat miljöbalken och lagen om tillsyn över hundar och katter.

Miljöbalken

Miljöbalken gäller för alla och för allt som kan påver­ka hälsan och miljön negativt. I miljö­balkens förordning om miljö­farlig verksamhet och hälsoskydd står det bland annat att ”husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer”.

Det innebär till exempel att

  • grannar inte ska störas av ihållan­de hundskall
  • hund eller katt inte ska förorena på lek­platser, gångbanor eller planterade gräsmattor, tätortsnära skogar och liknande platser.

Lagen om tillsyn över hundar och katter

Lagen om tillsyn över hundar och katter säger bland annat att du som ägare till hund eller katt ska ha den tillsyn som krävs för att undvika att hunden eller katten orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Katter ska registreras

Från och med 2023 ska din katt vara id-märkt och registrerad hos Jordbruksverket. Det gäller såväl innekatter som utekatter.

När alla katter är märkta och registrerade blir det enklare att återförena en bortsprungen katt med sin ägare. Då kan man också se vilka katter som saknar ett hem så att de kan få hjälp till eventuell vård och att hitta ett hem. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och de kan besluta om åtgärder om en katt inte är märkt eller registrerad.

Lokala ordningsföreskrifter

I de lokala ordningsföreskrifterna för Umeå kommun finns bestämmelser om hundar. Hundar får inte vistas på begravningsplatser och lekplatser, och inte heller i gallerior och innetorg.

Hundar ska hållas kopplade

  • inom centrumfyrkanten i Umeå
  • på allmän badplats och i särskilt iordningställda skidbackar, slalombackar, kälkbackar, skidspår och motionsslingor
  • under tiden 1 maj-15 september i park eller vid plantering.

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

I föreskrifterna finns också krav på att föroreningar efter hundar ska plockas upp på badplatser, trottoarer, gång- och cykelvägar, anlagda park- och grönytor, tätortsnära skogar och andra allmänna platser.

Lokala ordningsstadgan om hundar

Sidan publicerades