Namngivning och adressättning

Ortnamn skyddas enligt kulturminneslagen. Med ortnamn avser vi i denna information exempelvis namn på gator, kvarter, parker och skolor. I Umeå kommun har Lantmäteri en del av ansvaret för ortnamnsverksamheten. Lantmäteri tar fram förslag till nya namn och ansvarar för namn- och adressregister. Det är hit du vänder dig om du vill ansöka om en ny adress.

Namngivning

Beslutanderätten beträffande namngivning ligger hos kommunfullmäktige som dock har delegerat beslut angående namngivning av gator, vägar, parker och kvarter samt institutioner och anläggningar till byggnadsnämnden. Namngivning av institutioner, exempelvis förskolor är delegerat till tjänsteperson inom Lantmäteri.

Namngivningen omfattar stadsdelar, bebyggelseområden, gator/vägar, torg, parker, kvarter och skolor och andra institutioner med mera. Tillskapandet av namn blir oftast aktuellt i samband med att nya detaljplaner tas fram. Vägar på landsbygden i Umeå namnsätts endast i den mån det behövs för att åstadkomma belägenhetsadresser. Kvartersnamn sätts endast om detta är påkallat ur fastighetsbildningssynpunkt. Det gäller i områden där kvartersnamn används i fastighetsbeteckningen.

Kategorinamn

Kategorinamn används i stor omfattning i Umeå, vilket får anses naturligt i en expanderande stad. De är ofta en nödvändighet eftersom det i exploateringsområden gäller att få fram tillräckligt många namn för att täcka behovet. Exempel på detta är Mariehem där namnsättaren utgått från ett fågelperspektiv, kvarteret Trandansen och Rödhakevägen är exempel på detta.

Vid namnsättning utgår vi från kriterier. Namnen ska

 • vara unika
 • vara lätta att skriva och uppfatta
 • vara korrekta ur språklig synpunkt
 • inte vara löjliga eller frånstötande
 • inte återge namn på levande personer
 • gärna vara namn med tradition
 • vara namn som om möjligt ger koppling till platsen.

Stadsdelar, stadsdelsområden och bostadsområden

Umeå stad är indelad i stadsdelar, stadsdelsområden, bostadsområden och grannskaps­enheter. Staden består av 22 stadsdelar, till exempel Ålidhemsområdet och Centrala stan. Stadsdelarna är indelade i 59 stadsdelsområden (till exempel Carlshem och Väst på stan) och 46 bostadsområden/grannskapsenheter (till exempel Carlslid och Lundåkern).

Kommunfullmäktige beslutar formellt om namn efter yttrande från Byggnadsnämnden. Beredning sker inom processen Lantmäteri.

Stadsdelar och stadsdelsområden

Klicka på bilden för att se kartan större

Adressättning

Nära kopplat till gatunamngivning är adressättning. Gatunamngivningen är en viktig grund för detta och behovet av adresser blir därmed den kanske viktigaste anledningen till gatunamngivningen och kravet på unika gatunamn. I de områden där gatunamnsadressering används får fastigheten i första hand ett ledigt gatunummer, finns inte detta, så ges ett så kallat littera, en bokstav till befintligt nummer, exempelvis Storgatan 151B.

Adresser på landsbygden

På landsbygden och i de flesta byar inom Umeå kommun tillämpas något som vi kallar landsbygdsadressering. Belägenhetsadressen utgår därmed från bynamnet, exempelvis Hössjö 765.

Ansökan om adress

Ansökan om adress inom Umeå kommun ställs till Lantmäteri, se mejl och telefonnummer under Kontakt.

 • Kontakt

  Lantmäteri

  Expedition

  090-16 13 00 lantmateri@umea.se

  Besöksadress

  Stadshuset, Skolgatan 31 A

   

  Tillfälligt stängt den 20/6 10:30-16:30

   

  Telefon och besökstider september–maj:
  måndag-torsdag 08.00–12.00 och 13.00–17.00
  fredag 08.00–12.00 och 13.00–16.00

   

  Trettondagsafton, Skärtorsdag och Valborgsmässoafton stänger vi klockan 12.00

   

  Telefon och besökstider juni–augusti:
  måndag-torsdag 08.00–12.00 och 13.00–16.30
  fredag 08.00–12.00 och 13.00–16.00

   

  Begränsad bemanning vecka 28-32
  Kontoret har öppet kl: 10.00 - 12.00, övrig tid träffas handläggare efter överenskommelse.

 • Kontakt

  Lantmäteri, Ortnamn

  Ortnamnshandläggare

  090-16 13 06 ortnamn@umea.se

  Besöksadress

  Stadshuset, Skolgatan 31 A

Sidan publicerades