Illustration som visar hur bebyggelsen kan komma att upplevas från Campusparken. Illustration: Sunnerö Arkitekter/Visulent.

Hållbar stadsutveckling på campus – 450 nya bostäder nedanför Lilljansberget

Detaljplanen för Stadsliden 6:6, belägen i den norra delen av campusområdet, är nu ute på granskning. Planen öppnar upp för en levande kvartersstad som kommer att berika campusområdet med både bostäder, gröna offentliga rum och parker. Inom planområdet möjliggörs byggnation av tre nya bostadskvarter och två verksamhetskvarter, vilket ger cirka 450 nya bostäder samt 34 000 kvadratmeter för verksamheter. Detaljplanen är på granskning till fredag 5 juli.

– Detta är ett viktigt steg i utvecklingen av området. De nya bostäderna och verksamhetslokalerna kommer att stärka visionen för universitetsstaden. Vi skapar en stadsdel där studenter, forskare och andra umebor kan bo, trivas och verka tillsammans, vilket bidrar till en levande universitetsstad dygnet runt, säger Anna Åslin, planarkitekt.

Ett planprogram och hållbarhetsprogram har tidigare utarbetats för ett större område som inkluderar Lilljansberget. Den aktuella detaljplanen, som ligger nedanför Lilljansberget, är första steget mot en ny hållbar stadsdel som integreras med det befintliga campusområdet.

Förstora bilden

Möjlig upplevelse av bebyggelsen utmed nya lokalgatan med campusparken i periferin. Illustration: Sunnerö Arkitekter/Visulent.

Förstora bilden

Möjlig utformning av sektionen för den nya lokalgatan och anslutning mot torget centralt i området. Vy från söder. Illustration: Sunnerö Arkitekter/Visulent.

Byggnadernas utformning

De nya byggnaderna kommer att variera i höjd från tre till sju våningar, samt en inredd vind. Området kommer att kännetecknas av sina branta tak, vilket bidrar till en unik identitet. Materialvalen kommer att bestå av trä, tegel och skiffer.

Mobilitet och offentliga platser

Planområdet kommer att ha en mobilitetshubb som erbjuder olika tjänster som cykelservice, lådcykelpool och bilpool. Detta initiativ syftar till att minska bilberoendet och främja användningen av miljövänliga transportalternativ.

Offentliga platser och grönområden bevaras och utvecklas inom detaljplanen. Befintliga skogspartier och campusängarna integreras med de nya kvarteren, vilket skapar gröna lungor och bidrar till en attraktiv och hållbar stadsdel.

– Offentliga platser och grönområden är centrala i vår stadsplanering. Genom att kombinera nya bostäder med naturinslag skapar vi en trivsam och hållbar miljö inom campus, en plats där alla känner sig välkomna, säger Anna Åslin.

Områdets koppling till Lilljansberget

Avsikten är att planområdet ska integreras med ett möjligt framtida bostadsområde på Lilljansberget. När hela Lilljansområdet är färdigbyggt kommer det att innehålla bostäder för 3 000 Umeåbor samt en ny förskola. Detaljplanen för Lilljansberget är vilande. Det är i dagsläget inte bestämt när arbetet med den detaljplanen ska fortsätta.

Sidan publicerades