Stadsliden 6:6 - Campus

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att utveckla campusområdet för stadsbebyggelse med blandat innehåll, offentliga rum och parker. Planen syftar även till att säker­ställa lämplig bebyggelse­struktur och exploateringsgrad. Bebyggelsen ska i första hand innefatta bostäder men även lokaler för verksamheter, byggnader för universitetets behov, företag och service.

Planen syftar också till att bevara de naturvärden som finns i campusparken samt att möjliggöra rekreation.

Ett annat syfte med detaljplanen är att främja hållbart resande. Goda kollektivtrafikförbindelser samt ett väl utbyggt gång- och cykelnät ska säkerställas. Planen ska även säkerställa en god dagvattenhantering inom planområdet.

Detaljplanen innebär ny bebyggelse inom norra delen av campusområdet. Detaljplanen omfattar cirka 14 hektar mark och möjliggör för cirka 450 bostäder. Utöver detta tillkommer även lokaler för verksamheter utmed Petrus Laestadius väg.

Diarienummer BN-2016/01581

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2016-06-20. Protokollet lämnas ut på begäran.

Handlingar till planprogrammet

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2016-08-24.

Protokollsutdrag

Behovsbedömningen är anslagen 2016-10-27 – 2016-11-17.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2019-10-04. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Delning av detaljplan - Aktuellt skede

Byggnadsnämnden har beslutat om att dela upp detaljplaneområdet i tre olika planärenden 2022-09-21.

Nuvarande ärende kommer fortsatt att hantera campusområdet. Nya ärenden hanterar Lilljansberget (BN-2022/01971) och campus vid SLU (BN-2022/01972).

Protokollsutdrag

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/stadsliden66campus