Stäng
Illustration som visualiserar delar som hålls samman av översiktsplanen för Umeå kommun.

Kommunens översiktsplan består av flera delar där delen kallad Översiktsplan Umeå kommun fungerar sammanhållande och illustreras av det röda bandet.

Översiktsplan

Översiktsplanen ligger till grund för all planering av byggande och mark­användning i kommunen. Den beskriver hur vi ska använda kommunens mark och vatten och hur vi ska utveckla bebyggelsen ur ett långsiktigt perspektiv.

Umeå kommuns översiktsplan består av ett stort antal dokument. Det gör att det kan vara svårt att skapa sig en samlad bild och veta i vilket dokument man ska läsa då teman, områden och frågor inte sällan behandlas på olika ställen. Dokumentet "Översiktsplan för Umeå kommun" håller ihop Översiktsplanens olika dokument och lotsar till de olika delarna. Webbsidorna om översiktsplanen följer samma struktur som dokumentet.

Genom att läsa Översiktsplan för Umeå kommun ska det vara lätt att få en uppfattning om Umeå kommuns intentioner, vad Umeå kommun vill och vart Umeå är på väg.

Så hittar du rätt bland teman, fördjupningar och tillägg

Översiktsplanen är bland annat indelat i olika tematiska områden. I dessa teman görs beskrivningar av kommunens förhållningssätt i olika frågor. Dessa teman kommer från de olika fördjupningar och tillägg som tagits fram.

Läs mer genom att se hur det är tänkt för ett visst tema eller utifrån fördjupningar för ett specifikt område.

Läs mer utifrån geografisk plats

Exempel på fördjupningar för olika platser är: Röbäck, Älvslandskapet, Universitetsstaden och Ön.

Läs mer utifrån olika teman

Exempel på teman är: Kultur och fritid bebyggelseutveckling, trafikplanering, grönstruktur och landsbygdsutveckling.

Fakta om Översiktsplan Umeå kommun

Antagande

Antagen i fullmäktige 2018.

Aktualitet

Planen är aktuell.

Avgränsning

Fungerar sammanhållande för samtliga andra översiktsplanedelar vilket sammantaget utgör en kommuntäckande översiktsplan.

Planens bärande teman

Övergripande strategier för hållbar tillväxt. Beskriver helheterna för planens teman och hänvisar till och var olika frågor behandlas i olika översiktsplanedelar. Utgör kommunens aktualiseringsverktyg.

Sidan publicerades www.umea.se/oversiktsplan