Planeringsstrategi

I planeringsstrategin utvärderas översiktsplanen där kommunen tar ställning till i vilken utsträckning översiktsplanen är aktuell under denna mandatperiod. Kommunen tar också ställning vad den fortsatta översiktliga planeringen ska fokusera på och genomföras de närmaste åren. Bedömningen är att översiktsplanen är aktuell. Trots detta krävs fortsatt arbete med nya översiktsplanedelar och viktiga utredningar.

I strategin lyfts behovet av nya insatser utifrån förändrade förutsättningar eller uppmärksammade utmaningar. Detta sedan översiktsplanen och dess delar antagits genom åren. Planeringsstrategin blir med detta ett effektivt verktyg att hålla översiktsplanen aktuell och se till att kommunen fortsätter arbeta mot översiktsplanens syften och mål.

Tillsammans med översiktsplanen, tematiska tillägg och fördjupningar, läggs på så vis en stabil grund för en framåtsyftande planering med sikte på hållbar tillväxt och ett Umeå med 200 000 invånare.

Läs mer i planeringsstrategin (pdf) , 6.9 MB.

Planeringsstrategin – en del i kommunens proaktiva och framåtsyftande planering

Planeringsstrategin antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2024. Planeringsstrategin ska enligt lagstiftningen antas av kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod. När översiktsplanen inte längre är tillräckligt aktuell för att ge vägledning som beslutsunderlag ska den förändras. Då kan planeringsstrategin utgöra ett underlag för förändringarna som behöver genomföras.

Planeringsstrategins innehåll

Ett antal olika aspekter har identifierats där förutsättningarna för planering har ändrats eller där frågornas betydelse har vuxit sedan tidigare översiktsplan och dess olika delar antagits:

  • Resultat från uppföljningen av översiktsplanen
  • Samhällsomställningen i norra Sverige
  • Försämrat säkerhetspolitiskt läge
  • Försvagat konjukturläge
  • Samhällsutveckling med ökande motsättningar
  • Lagändringar
  • Nya mål, planer och program

Nulägesanalys

Planeringsstrategin konstaterar att översiktsplanen är aktuell och ger en stabil spelplan för Umeå kommuns fortsatta utveckling. Översiktsplanens strukturella planeringsinriktning samt principer bedöms också svara upp bra mot förändringarna som har betydelse för kommunens planering.

Samtidigt identifierar den ett antal utvecklingsområden som Umeå kommun behöver fortsätta arbeta med för att uppfylla översiktsplanens långsiktiga syften och mål.

Inriktning för det fortsatta översiktsplanearbetet

Översiktsplanen och de flesta av dess delar bedöms vara tillräckligt aktuell för de närmaste åren. Trots detta ser Umeå kommun ett stort behov av att några översiktsplanedelar uppdateras. Dessa är den regionala planen för Vindkraft och fördjupad översiktsplan för Hörnefors.

Dessutom krävs fortsatt mycket arbete då förutsättningarna för planeringen har förändrats och att Umeå behöver gå från stor stad till hållbar storstad samt stor kommun. Sedan bedömer Umeå kommun att det behövs insatser kring infrastruktursystemet som omfattar allt ifrån gränsöverskridande till lokal transportinfrastruktur.

Sidan publicerades