Arrendera mark

Ett arrende är en nyttjanderätt av mark mot betalning.

Det finns fyra typer av arrende

  • Anläggningsarrende
  • Bostadsarrende
  • Jordbruksarrende
  • Lägenhetsarrende

Umeå kommun arrenderar ut mark för jordbruks- och lägenhetsarrenden. Det sker alltid genom skriftliga avtal. Umeå kommun upplåter inga nya anläggnings- eller bostadsarrenden, men har ett antal befintliga. Läs mer om specifika arrendetyper i menyn.

Ett arrendeavtal skrivs med en enskild person eller en juridisk person (företag, förening eller dödsbo) och får inte överlåtas till annan utan Umeå kommun, Mark och exploaterings skriftliga medgivande.

Den som arrenderar mark kan inte pantsätta eller på annat sätt belåna den mark eller de byggnader som omfattas av arrendeavtalet.

Jordbruksarrende

Med jordbruksarrende menas upplåtelse av byggnader och mark för jordbruksändamål. Några bestämda arealgränser för att det ska räknas som jordbruksarrende finns inte. Vid mycket små arealer som upplåts tillsammans med byggnader kan det dock bli fråga om ett hyresförhållande i stället för arrende. Jordbruksarrende delas in i gårds­arrende respektive sidoarrende. För dem gäller delvis olika lagbestämmelser, bland annat beträffande arrendetidens längd och besittnings­skydd.

Gårdsarrende

Om ett jordbruksarrende omfattar bostad för arrendatorn är det ett gårdsarrende. Endast fysisk person kan vara gårdsarrendator. Det är alltså inget gårdsarrende om arrendatorn – när avtalet ingås – är juridisk person, till exempel dödsbo, bolag eller stiftelse. Anledningen till detta är att juridisk person inte anses kunna ha bostad någonstans. Gårdsarrenden har direkt besittningsskydd och avtalen tecknas på fem år i taget.

Sidoarrende

Varje jordbruksarrende som inte är gårdsarrende är sidoarrende. Enligt vad som nyss nämnts är en arrendeupplåtelse till juridisk person alltid sidoarrende även om bostad ingår i arrendet. Sidoarrenden har inget besittningsskydd och tecknas med en avtalstid av max ett år i taget.

Bostadsarrende

Bostadsarrende är ett arrende avsett för bostadsändamål och används för fritidshus eller permanentbostad.

Den som arrenderar måste vara en enskild person. Den som arrenderar marken äger sitt hus och har ett direkt besittningsskydd, vilket betyder att denne har rätt till förlängning av avtalet när det går ut.

Umeå kommun upplåter inga nya bostadsarrenden.

Anläggningsarrende

Anläggningsarrende är upplåtelse av mark för annat ändamål än jordbruk. Anläggningsarrende ger arrendatorn rätt att på den upplåtna marken uppföra eller bibehålla en eller flera byggnader/anläggningar avsedda för förvärvs­verksamhet. Det krävs dock att byggnaderna har väsentlig betydelse för förvärvsverksamheten.

Exempel på sådana byggnader/anläggningar är fabriker, lagerhus, bensinstationer med flera.

Övriga arrenden, lägenhetsarrende

Lägenhetsarrende är det arrende som inte är jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende. Exempel på användning för lägenhetsarrende är parkeringsplatser, reklamskyltar, båtplatser och i vissa fall telemaster.

Den som arrenderar har inget besittningsskydd, vilket innebär att Umeå kommun när som helst enligt avtalets villkor kan säga upp arrendet. Arrendatorn är då skyldig att lämna arrendestället och återställa marken.

Lägenhetsarrenden har oftast korta upplåtelsetider. Arrendet kan inte överlåtas till någon annan utan Umeå kommun, Mark och exploaterings skriftliga godkännande.

Mer information

Reglerna för arrende finns i Jordbalken, kapitel 7-11.

www.notisum.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades