Flygfoto Sandbäcken

Sandbäcken

Typ av verksamhet
Området är främst lämpligt för centrumverksamhet (utom hotell och vandrarhem), detaljhandel och verksamheter. För området ska byggrätten vara minst 25–30% procent av tomtarealen.

Tidsplan

Detaljplanen vann laga kraft 2020. Infrastrukturen i området håller på att byggas ut och beräknas vara färdigställd hösten 2022.

Markanvisning

All mark är markanvisad.

Pris

Markpriset är 600 kronor per kvadratmeter.

De fyra tomterna inom området är reserverade

Samtliga tomter inom etapp 1 har reserverats eller sålts, se listan nedan för information om vilket bolag som tilldelats respektive tomt, samt vilka hyresgäster som inryms inom respektive fastighet:

Tomt 1: Umeboden AB med hyresgästerna Bauhaus, Rusta och Elgiganten

Tomt 2: Motorcentralen Invest i Umeå AB

Tomt 3: Northbike Umeå AB genom Olert Holding AB

Tomt 4: Ecosystem i Scandinavien AB

Tilldelade tomter inom området

Områdesbeskrivning

Väster om det befintliga handelsområdet på Ersboda utvecklas ett modernt och hållbart område vid namnet Sandbäcken. Området kommer att planläggas och byggas ut etappvis.

Den första utbyggnadsetappen av Sandbäcken, för handel och verksamheter, ligger i området mellan Norra länken (E12) och väg 364, i anslutning till Ersbodarondellen. Carstedts Bil, Circle K och McDonalds finns etablerade inom området i dag.

Kommunen planerar för Sandbäcken etapp 2 och har fått planbesked.

Sidan publicerades