Karta som med gult markerar Klockarbäckens handelsområde

Klockarbäckens handelsområde

Detaljplanen innebär att en ny infart till området skapas via Prästsjörondellen. I huvudsak möjliggör detaljplanen för detaljhandel, verksamheter samt restaurang i två våningar. I planområdets västra del möjliggörs även för centrum­verksamheter och smådjursveterinär i fem våningar. I anslutning till Prästsjörondellen samt kullavägsrondellen möjlig­görs för drivmedel. Inom området skapas även goda förutsättningar för verksamheter och i anslutning till trafikplatserna möjliggörs strategiska lägen för drivmedelsförsäljning.

Byggnadshöjden regleras till 12 meter för den östra delen av området och 30 meter för områdena mot väster. Exploateringsgraden regleras med högsta totala byggnadsarea för respektive bebyggelseområde. Totalt medger detaljplanen cirka 132 600 kvadratmeter bruttoarea.

Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan. Kommunen har gjort bedömningen att detaljplanen inte innebär någon betydande miljö­påverkan. I planarbetet har dagvattenhantering samt geotekniska förhållanden varit viktiga frågeställningar.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att förbättra förutsättningarna för handel inom Klockarbäckens handelsområde genom att skapa planmässiga förutsättningar för en ny infart från Prästsjörondellen och att utöka befintligt handelsområde i det trafikorienterade läge som skapas i samband med ringledens färdigställande av Västra länken. Detaljplanen ska även möjliggöra för nya gång- och cykelanslutningar för att öka tillgängligheten till området.

Ett annat syfte med detaljplanen är att utöka Klockarbäckens handelsområde till att möjliggöra för centrum, verksam­heter och drivmedelsförsäljning.

Syftet med detaljplanen är även att inom planområdet säkerställa ett grönt ekologiskt stråk i anslutning till Klockar­bäcken och Prästsjöns utlopp, en hållbar dagvattenhantering samt ett trettio meter säkerhetsavstånd till väg E12.

Detaljplanen syftar även till att upphäva delar av detaljplan 2480K-P07/318

Ärendet är ihopslaget med BN-2012/00089.

Sidan publicerades