Modern arbetslivsorientering i grundskolan

Undervisningen i grundskolan ska visa samband mellan utbildning och omvärld. Modern arbetslivsorientering (MOA) är en modell som alla kommunala grundskolor arbetar med för att utveckla elevernas karriärlärande och stärka deras kompetens att göra väl underbyggda och medvetna val i det livslånga lärandet.

Modern arbetslivsorientering sker i undervisningen och i planerade aktiviteter på låg-, mellan- och högstadiet. De olika aktiviteterna ska bidra till att öka motivationen för vidare studier och framtida yrkesval. Bilden nedan beskriver olika insatser som sker i grundskolan kopplat till skola–arbetsliv.

Delmoment i modern arbetslivsorientering

Systematiserat samarbete skola och arbetsliv

Umeå kommun har ett systematiserat arbetssätt gällande samarbete skola-arbetsliv. Arbetssättet innebär att skolor samarbetar med företag för att visa på kopplingen mellan ämnen och yrkeslivet. Rektor utser pedagogerna och ett företag kopplas mot en eller flera skolor. Målsättningen är att systematisera elevers karriärlärande genom hela grundskolan och samtidigt stärka elevernas valkompetens för vidare studier och yrkesval. Arbetssättet ska även stärka elevers motivation för lärande och elevers upplevda meningsfullhet i skolans ämnen.

Vill du vara med i samarbetet? Se kontaktuppgifter till processledare här nedan.

MOA-mässa

MOA-mässan är en yrkesmässa som är en del i kommunens helhetsarbete kring skola-arbetsliv. Det är ett unikt tillfälle för elever i årskurs 9 på de kommunala grundskolorna att på en och samma dag lära sig mer om olika yrken, testa arbetsuppgifter och få kunskap om karriärvägar. Syftet med mässan är även att samarbeta med näringslivet kring kompetensförsörjningsfrågan genom att inspirera elever inför deras gymnasieval.

Vill du vara med på mässan eller veta mer? Se kontaktuppgifter till processledare här nedan.

Prao

I grundskolan har elever som går årskurs 8 och 9 en praovecka per läsår. Praktik­veckorna för årskurs 8 är under vårterminen och för årskurs 9 under höstterminen. Syftet med prao är att ge eleverna kunskaper och erfarenheter om frågor som rör elevens framtid samt en inblick i arbetslivet och yrken. Prao ger även eleven bättre självkännedom och självinsikt inför framtida studie- och yrkesval.

Vill du erbjuda en praoplats eller få mer information om prao?

Information via SYV och vägledande aktiviteter

Studie- och yrkesvägledare har ett gemensamt arbetssätt för att skapa en likvärdighet i vägledningen på samtliga kommunala grundskolor. De arbetar utifrån ett gemensamt årshjul med aktiviteter som syftar till att eleverna både ska få information samt vidgade perspektiv om sina möjligheter inför framtiden. Arbetet sker genom lektioner, gruppvägledning och individuella samtal under högstadietiden.

Externa aktörer

Umeå kommun samarbetar med olika externa aktörer för att stärka elevernas valkompetens. Detta sker i undervisningen på ett sätt som är kopplat till yrken och utbildning. Samarbetet sker inom olika årskurser på låg-, mellan- och högstadiet.

Kontakt

Anna Asplund
processledare Skola–arbetsliv
070-699 29 95
anna.asplund@umea.se

Rebecca Hedman Alfredsson
processledare Skola–arbetsliv
073-087 04 26
rebecca.hedman.alfredsson@umea.se

Sidan publicerades