vattendamm, växter

Dagvatten

Allmänt

I Umeå kommun pågår ett arbete med att ta fram en dagvattenstrategi för en mer hållbar dagvattenhantering. Arbetet med dagvattenstrategin har som mål att tydliggöra grundprinciper kring hur vi ska arbeta med dagvatten för att fortsätta utveckla Umeå som en uthållig och attraktiv stad. Dagvattenstrategin kommer att vara utgångspunkt för ett gemensamt arbetssätt vid utformning av dagvattenanläggningar, både för nybyggnad och för befintlig miljö.

Riktlinjer

Till dess att dagvattenstrategin är genomarbetad och lanserad bör dagvatten behandlas utifrån nedan nämnda utgångspunkter.

Dagvatten bör ses som en positiv och viktig resurs i stadsbilden utifrån aspekten att det ökar den biologiska mångfalden och höjer naturvärdena samtidigt som det skapar estetiska och sociala mervärden i form av lek, rekreation et cetera.

Gestaltning, planering och projektering av dagvatten bör beaktas ur ett hållbart perspektiv och planeras utifrån att klara den ökade förtätningen och ett mer nederbördsrikt klimat.

Vid exploatering och ombyggnation bör platsens förutsättningar styra val och utformning av dagvattenhanteringen. Det är också viktigt att se dagvattenhanteringen som en helhet och att hela tillrinningsområdet tas i beaktning vid planering.

Dagvatten bör där det är möjligt hanteras lokalt på plats eller i öppna system. Grönytor bör bevaras och skyddas utifrån aspekten att man uppnår man en större infiltration som naturligt och därmed mer hållbart löser en del av dagvatten­hanteringen.

Sidansvarig

Carola Rubinsson
carola.rubinsson@umea.se

Revidering: 2015-12-01

Sidan publicerades