Handlingar

Allmänt

Krav

Projektering utförs enligt anvisningarna i VGU 2000:80 och TK (Tekniska krav), TR (Tekniska Råd) och Anläggnings AMA samt anvisningar i Teknisk handbok för Umeå kommun, Gator och parker.

Vid utfört uppdrag ska allt material levereras till beställaren.

Allt material ska vara kontrollerat och funktionaliteten av varje enskild fil ska vara garanterad. Alla dokument ska vara på svenska.

Samtliga filer i förfrågningsunderlaget ska vara i pdf-format. Undantaget är i förekommande fall anbudsformulär samt underlag för arbetsmiljöplansom ska vara i word-format samt mängdförteckning som ska vara i excel-format. Modellfiler i dwg-format ska också levereras med förfrågningsunderlaget.

Alla filer ska även levereras separat i sitt originalformat (doc, xls, dwg och så vidare) till beställaren.

Dokument ska vara baserade på de mallar som gäller för Gator och parkers verksamhet.

Dokument ska ha logiska filnamn som beskriver dess innehåll på ett tydligt sätt, till exempel Mängdförteckning.xls.

Används iBinder i projekteringen öppnar projektledaren iBinder och bjuder in deltagare, genomgång av fliksystem görs på startmöte för projekteringen.

Förhandskopa på förfrågningsunderlag läggas in under fliken ”Granskningshandling” ritningsnummer och ritningens namn ”Benämning” skall anges, (se exempel nedan). Protokoll från konsultens interngranskning ska samtidigt läggas in i iBinder under fliken ”Kvalitets och miljösäkring”.

Skallkrav grönkompentens i anläggningsprojekt

Riktlinjer

Skallkrav på att grönkompetens ska ingå i entreprenörens arbetslag bör anges i anläggnings­projekt där plantering ingår.

Skallkraven ska innefatta att minst en person som ingår i Entreprenörens arbetslag/arbetsledning i anläggningsprojekt där plantering ingår ska ha utbildning som landskapsingenjör eller motsvarande. Den personen ska ansvara för det anläggningsarbete som rör växtlighet, växtjordar eller annat som påverkar växtbetingelser.

Exempel på utbildning eller erfarenhet motsvarande landskapsingenjör är antingen tvåårig YH-utbildning samt 2 års yrkeserfarenhet (inom drift eller anläggningsarbete med avseende på växtlighet) alternativt ettårig Trädgårdsutbildning-Grund samt 5 års yrkeserfarenhet (inom drift eller anläggningsarbete med avseende på växtlighet)

För att styrka att ovan ställda krav uppfylls gällande efterfrågad kompetens ska anbudsgivaren bifoga intyg, CV eller motsvarande.

Etableringsområde

Riktlinjer

Etableringsytor bör ingå i arbetsområde. Förslag till område för etableringsytor bör anges i Förfrågningsunderlag till entreprenör och ytans placering ska samrådas med Gator och Parkers grönkompentensansvarig.

Garantiskötselkontroller grönytor

Krav

Kontroll av garantiskötsel för grönytor ska ske 3 gånger per växtsäsong.

Sidansvarig

Gunnar Teglund
gunnar.teglund@umea.se

Revidering: 2015-12-01

Sidan publicerades