Antagen detaljplan för Stadsliden 6:2 med flera

Detaljplan för Stadsliden 6:2 med flera (Olofsdal) har antagits av kommunfullmäktige 2024-06-17, § 98. Beslutet får överklagas till mark- och miljödomstolen.

Stadsliden 6:2 – Olofsdal - Umeå kommun (umea.se) Länk till annan webbplats.

Överklaganden ska lämnas skriftligen till byggnadsnämnden. Sista dag att överklaga är 2024-07-11 enligt 13 kap 1 § 2 och 3 pkt, plan- och bygglagen (2010:900) och 43 och 44 §§ förvaltningslagen (2017:900).

 Ange i överklagandet:

  • Vilket beslut du överklagar (ärendets diarienummer eller paragraf som framgår av beslutet)
  • Varför du anser att beslutet är felaktigt
  • Vilken ändring du vill ha
  • Ditt namn, postadress och telefonnummer

Skicka med handlingar eller annat som du tycker stödjer din uppfattning.

Skicka ditt överklagande via e-post till detaljplanering@umea.se eller per post till:

Umeå kommun
Byggnadsnämnden
Detaljplanering
901 84 Umeå

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Frågor om planprocessen besvaras av koordinator Karin Strömberg, Detaljplanering, tel. 090 – 16 64 96, karin.stromberg@umea.se

Frågor om ärendet besvaras av ansvarig handläggare Karin Berggren, Detaljplanering, tel. 090 – 16 14 84, karin.berggren@umea.se

Sidan publicerades